Årssamlinger i Gartnerhallens regioner

Årssamlinger i Gartnerhallens regioner

Det første som skjer av aktivitet i Gartnerhallen i 2020 er regionenes årssamlinger. I januar og februar vil det være årssamlinger i alle de åtte regionene i Gartnerhallen.

Som samvirkeforetak er Gartnerhallen SA eid og styrt av medlemmene i organisasjonen. Ved å delta på årssamlingen i din region, får du informasjon om Gartnerhallens arbeid, og du får mulighet til å påvirke organisasjonens fremtid. Alle medlemmer oppfordres derfor til å delta på regionenes årssamlinger.

Foruten valg på regionalt tillitsvalgte og ordinære årssamlingssaker, er det denne gangen også behandling av forslag til vedtektsendringer i Gartnerhallen.

Landsstyret i Gartnerhallen oppnevnte i sommer et utvalg som fikk i oppdrag å foreta en fullstendig gjennomgang av Gartnerhallens vedtekter. Det er åtte år siden Gartnerhallens vedtekter ble tilpasset samvirkeloven. Senere har det vært foretatt flere større og mindre endringer, når dette har vist seg nødvendig. Landsstyret vurderte det derfor som hensiktsmessig å gjennomføre en mer overordnet og samlet gjennomgang av vedtektene.

Utvalget som har foretatt gjennomgangen av vedtektene, har bestått av Simon Helge Dahl, Aud Mari Folden, Torbjørg Austrud, Ingunn Haugen Hegdal og Eugen Tømte. Rapporten fra utvalget vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmene i forbindelse med innkalling til årssamlingene. Etter at forslagene til vedtektsendringer er behandlet i årssamlingene, sammen med ev innspill fra de regionalt tillitsvalgte, vil landsstyret foreta en samlet vurdering og innstille over for årsmøtet i Gartnerhallen SA, som vedtar vedtektene. Årsmøtet i Gartnerhallen SA er berammet til 16. april 2020.

Dato for årssamlingene er som følger:

GH Viken           22. januar
GH Industri       29. januar
GH Vest               3. februar
GH Nord            11. februar
GH Trøndelag   11. februar
GH Mjøsen        12. februar
GH Rogaland    13. februar
GH Sør               13. februar

Nærmere innkalling kommer fra regionstyrene. Medlemmer som ikke har mulighet til å stille selv, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av et annet medlem.