Bærekraft som fremtidig konkurransefortrinn

Bærekraft som fremtidig konkurransefortrinn

Grøntutvalgets rapport våren 2020 foreslo å bygge bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon. Arbeidet starter i disse dager.

Bærekraftig matproduksjon er i fokus både i FN, blant europeiske og norske myndigheter, og i stadig økende grad hos norske forbrukere.

– Dette er en av grunnene til at rapporten «Grøntsektoren mot 2035» definerer bærekraft som et av seks strategisk viktige satsingsområder og et viktig område for å sikre konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon fremover, sier Elisabeth Morthen. Hun representerte Gartnerhallen i Rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren. Hovedmålet er å sikre preferanse for norsk frukt og grønt og bidra til økt norskandel. Rapporten satt en vekstambisjon på 75 prosent for en samlet grøntnæring innen 2030, og 50 prosent økning i norskandelen innen 2035.

Forprosjektet er i gang

Sammen med Nordgrønt, Produsentforeningen av 1909, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har Gartnerhallen fått midler fra myndighetene* til å gjennomføre et forprosjekt for å planlegge satsingen på bærekraft som konkurransefortrinn. Arbeidet startet 1. desember og skal ferdigstilles innen 1. mars.

  • Forprosjektet skal legge grunnlag for et hovedprosjekt. De er svært viktig at det er produsentene selv som legger premissen for hvordan bærekraft som konkurransefortrinn som utvikles og dokumenteres. Det skjer svært mye godt arbeid for bærekraftig produksjon hos norske grøntprodusenter. Det er nødvendig å få en samlet oversikt, sette felles mål for forbedringer og dokumentere resultatene. Slik kan vi synliggjøre og bygge felles konkurransefortrinn, sier Elisabeth Morthen.

De fem samarbeidspartene i prosjektet har knyttet til seg Anne Kari Heen fra NLR Viken som prosjektleder for forprosjektet. Heen har ansvar for å utarbeide et forslag til hvordan en bærekraftstrategi på produsentleddet skal utformes og hvilke indikatorer som skal inngå i satsingen. Her vil både klimamessige, økonomiske og sosiale aspekter av bærekraft inkluderes.

– En viktig del av arbeidet de neste to månedene er å ha tett dialog med produsenter av ulike kulturer over hele landet. Å høre produsentenes tanker om bærekraft som konkurransefortrinn, og trekke fellesnevnere fra de ulike kulturene blir spennende og interessant, sier Anne Kari Heen. En god dialog med produsentene vil også avdekke videre kompetansebehov.

I løpet av januar vil det arrangeres innspillsmøter med produsenter av ulike kulturer, i tillegg til møter med andre relevante organisasjoner og fagmiljøer.

Ønsker dialog og involvering

– Svært mange grøntprodusenter gjør bærekraftige valg i produksjonen sin, påpeker Heen. For å sikre at alle norske grøntprodusenter får samme informasjon og økt kompetanse på bærekraft fremover, vil forprosjektet også utarbeide et forslag til en kompetanseplan.

– Jeg trenger næringas meninger og tanker. Har du lyst til å komme med innspill, er du velkommen til å ta kontakt med meg, oppfordrer Anne Kari Heen. Det vil være åpent for å komme med innspill frem til utgangen av januar 2021. Hun treffes på 413 06 984 og [email protected]

 

* Forprosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet, gjennom Forskningsmidler for jordbruk og matindustri og såkalte JA-midler avsatt over jordbruksavtalen.