Behov for fondsordning i møte med et mer krevende klima

Behov for fondsordning i møte med et mer krevende klima

Gartnerhallen mener det er på høy tid at regjeringen åpner for en fondsordning med skattefordel for å møte et stadig mer krevende klima.

En del jordbærprodusenter har denne sommeren opplevd en «jordbærkrise». Produsenter står uten økonomiske støtteordninger når avlinger blir totalødelagt av skadedyr eller soppangrep. Gode resultater i plantedyrking fordrer god agronomi, herunder integrerte planteverntiltak. Av og til går det likevel helt galt uten at produsenter kan lastes. Gartnerhallen mener det er på høy tid at regjeringen åpner for en fondsordning med skattefordel for å møte et stadig mer krevende klima. Fondet bør målrettes mot klimatiltak, men også sette produsenter bedre i stand til selv å takle de stadig større svingningene i inntekt som et varmere, våtere og villere klima fører med seg.

I sommer har situasjonen til mange norske jordbærprodusenter fått mye oppmerksomhet i media. Fuktig vær har gitt soppen gråskimmel svært gode vekstforhold i jordbæråkrene, og både bønder og forskere frykter at soppen har blitt resistent mot tilgjengelige plantevernmiddel. Jordbærprodusentene står maktesløse igjen, og flere har opplevd total avlingssvikt og dramatiske økonomiske tap.

Mange produsenter som dyrker grønnsaker fra korsblomstfamilien har også hatt store problemer denne sesongen. Sommertemperaturer og vind fra sørøst i mai måned la til rette for at store svermer med kålmøll kom til Norge. Bøndene hadde få eller ingen virkemidler for å forebygge kålmøllinvasjonen, og måtte se at avlinger ble spist opp av kål-larver.

For de rammede produsentene finnes det ingen erstatningsordning som kan bøte på skadene. Mandagens møte mellom jordbærprodusenten Agder Bær, Norges Bondelag og Landbruks- og matdepartementet viste også at regjeringen ikke kommer til å hjelpe de berørte bøndene.

Ustabilt vær gir større dyrkingsmessige utfordringer
Klimaendringene fører til mer ustabilt vær. Konsekvensene av dette er større dyrkingsmessige utfordringer for produsenter som dyrker mat; varmere og fuktigere vær gir for eksempel bedre forhold for sykdom og skadedyr i norske åkrer. Dette er en situasjon både bønder og virkemiddelapparat må tilpasse seg.

Gartnerhallen har ved flere anledninger uttalt at det må åpnes for fondsavsetninger med skattefordel i jordbruket. En slik fondsordning vil gi bøndene insentiv til å investere i mer robuste dyrkingssystemer og utjevne økte inntektssvingninger. Dette vil være en nyttig økonomisk tilpasning i møte med de utfordringene et mer ustabilt klima fører med seg. Vi mener sesongens problemer med både gråskimmel og kålmøll demonstrerer at det nå er på høy tid at regjeringen følger opp formuleringen fra Sundvolden-erklæringen, der de åpner for en fondsordning i jordbruket.