Bonde og arbeidsgiver – sørg for å ha gode rutiner og god dokumentasjon

Bonde og arbeidsgiver – sørg for å ha gode rutiner og god dokumentasjon

Nylig arrangerte Gartnerhallen i samarbeid med NLR Vest, to informasjonsmøter om regelverk rundt lønns- og arbeidsvilkår i jordbruket, og da spesielt i forhold til utenlandsk arbeidskraft. Det var godt oppmøte og etter engasjementet å dømme, var det tydelig et tema som fenget deltagerne. Det ble stilt mange spørsmål og det ble gode diskusjoner. Forhåpentligvis gikk deltagerne fra møtet med mye relevant kunnskap om hvordan en som arbeidsgiver, skal forholde seg til ulike regelverk.  

Møtene ble holdt i Innvik og i Sogndal, hvor det til sammen var ca 90 deltagere. Deltagerne representerte hovedsakelig bærprodusenter, men også en del produsenter med andre kulturer deltok. I landbruket, og spesielt innen produksjon av frukt- og bær, er det omfattende behov for innleid hjelp i innhøstingssesongen. Med mer enn 20.000 utenlandske sesongarbeidere i landbruket er det ikke få bønder som er arbeidsgivere.

Hva når Arbeidstilsynet kommer på tilsyn?
Arbeidstilsynet og Skatteetaten la fram en inngående redegjørelse av hvordan de forvalter regelverkene de er satt til å håndtere. Videre forklarte de hvordan tilsyn og kontroller gjennomføres og følges opp. Arbeidstilsynet vil kunne komme på både uanmeldte og varslede tilsyn. Arbeidstilsynet skal i tillegg til å kontrollere, drive veiledning og kunnskapsformidling, og i samarbeid med den enkelte bidra til at ting er eller kommer på plass. Det ble oppfordret til å ta kontakt for å få svar på spørsmål. Hvis ikke ting er på plass i hht. regelverket, kan det medføre økonomiske sanksjoner og i verste fall politianmeldelse.

I en allerede hektisk periode, skal bonden som arbeidsgiver også tenke på arbeidsavtaler, kontrakter, timelister, lønnsutbetalinger, HMS-rutiner og en rekke andre ting i den daglige drifta. I tillegg kan Arbeidstilsynet komme på besøk, eller tilsyn, som det heter, for å sjekke at alt er i orden, spesielt i forhold til arbeidsmiljøloven. Da er det viktig å være forberedt.

Den beste måten å være forberedt på er å ha alt i orden fra starten av. Under informasjonsmøtene ble det spesielt påpekt viktigheten av å ha skriftlige arbeidsavtaler i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven med alle som arbeider på gården, at det er ført daglige timelister for hver enkelt ansatt, og hvorvidt det er avtalt mulighet for å benytte gjennomsnittsberegning mht. arbeidstid osv. Timelister og lønnsutbetalinger er spesielt viktig som dokumentasjon på at en har overholdt minstelønnssatsene og bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler. Allmengjøring av lønn er et av flere tiltak for å redusere forskjellene i arbeidslivet.

Være obs på vilkårene for innkvartering
For de som også har tilbud om innkvartering av hele eller deler av arbeidsstokken, gjelder egne krav til hvordan disse boforholdene skal være. Det finnes definerte krav til forsvarlig innkvartering. Som regel skal arbeidstaker ha et egnet sted for å hvile, sove, lage mat, spise, vaske klær, og selvfølgelig ordnede sanitære forhold. En innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt, samt oppfylle branntekniske krav. Hygiene er også et viktig element i produksjonen av frukt og bær. Hvis leiekostnadene for innkvartering skal trekkes i lønn, skal dette gå fram av arbeidsavtalen.

Alle som arbeider i Norge må ha gyldig D-nummer
Fra skatteetaten ble det bl.a. vist til kravet om at alle utlendinger som skal arbeide i Norge i mindre enn 6 måneder må ha et D-nummer. Dette er nødvendig for bl.a. å bli registrert i Folkeregisteret og for å kunne søke om skattekort. Alle som skal ha et D-nummer må personlig møte på et skattekontor som utfører denne tjenesten. Som kjent må alle som arbeider i Norge også betale skatt, og skattekort for utenlandsk arbeidstaker er derfor nødvendig. Du som arbeidsgiver er pliktig til å trekke inn og betale dette til Staten.

Gode rutiner og god dokumentasjon
Også NHO og Fellesforbundet var invitert til møtene. Dette er organisasjoner som organiserer hhv. arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge. Begge understreket viktigheten av å ha gode rutiner og dokumentasjon på at alle lovpålagte regler følges.

Avslutningsvis kan en oppsummere med at det er viktig å ha gode rutiner og god og tilgjengelig dokumentasjon i forhold til det som kreves av deg som arbeidsgiver. Negative oppslag som følge av saker hvor det er avdekket brudd på regelverket er svært uheldig for den det gjelder, men kan også ha negativ innvirkning på omdømmet til hele næringa. Vi er avhengig av tillit hos forbruker, og da må vi gjøre alt som er mulig for å unngå hendelser som kan gi et negativt utfall.