Delta på årssamling

Delta på årssamling

Det er oppfordringen fra Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Januar og februar er tid for årssamlinger i regionene. − Årssamlingeneer den viktigste møteplassen for å delta i beslutningsprosesser, bidra i diskusjonen rundt morgendagens Gartnerhallen og å få informasjon om pågående arbeid i organisasjonen, sier Gladheim.

På årssamlingene velges tillitsvalgte og viktige saker for produsentenes hverdag og framtid diskuteres, slik som mulige vedtektsendringer som er foreslått.

− Å være medlem i samvirkeorganisasjonen Gartnerhallen handler om medbestemmelse og å stå sammen i målsettingen om å utnytte mulighetene som ligger i markedet for frukt og grønt. Medlemmene er representert gjennom tillitsvalgte som velges på årssamlinga. Det er viktig å gi de tillitsvalgte innspill og synspunkter om hvordan fremtidens Gartnerhallen skal formes og hvilke oppgaver som skal prioriteres, sier Arve Gladheim på spørsmål om hvorfor medlemmene skal delta.

Et eget utvalg har foretatt en omfattende gjennomgang av Gartnerhallens vedtekter. Vedtektsendringer skal behandles på årssamlingene, og vedtektsutvalgets rapport blir derfor presentert.

Dato for årssamlingene er som følger:

GH Viken           avholdt 22. januar
GH Industri       avholdt 29. januar
GH Vest              avholdt 3. februar
GH Nord            11. februar
GH Trøndelag   11. februar
GH Mjøsen        12. februar
GH Rogaland    13. februar
GH Sør               13. februar

Nærmere innkalling kommer fra regionstyrene. Medlemmer som ikke har mulighet til å stille selv, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av et annet medlem.

Årsmøtet i Gartnerhallen SA er berammet til 16. april 2020.