Den nye landbruksmeldingen svarer ikke godt nok på jordbrukets utfordringer

Den nye landbruksmeldingen svarer ikke godt nok på jordbrukets utfordringer

Før jul la Regjeringen fram forslag til en ny landbruksmelding: Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Torsdag 19. januar 2017 gjennomførte Næringskomiteen en åpen høring, hvor blant annet Gartnerhallen kom med innspill.

Gartnerhallen mener den nye landbruksmeldingen ikke i tilstrekkelig grad svarer på jordbrukets utfordringer, og at den ikke legger til rette for å utnytte produksjonspotensialet som finnes – hverken i grøntsektoren eller i de andre områdene i landbruket. De ulike landbruksproduksjonene henger tett sammen og er avhengig av et godt samspill, blant annet for å utnytte ressursene best mulig. Arealressursene i Norge er knappe, og det må opprettholdes gode og forutsigbare muligheter for å utvikle et aktivt landbruk over hele landet.

Markedsordningene i landbruket er av avgjørende betydning for å gi bonden trygghet for avsetning, og er en risikoavlastning for både små og store bruk. Konsekvensene av meldingens endringsforslag når det gjelder markedsordningene, er økt usikkerhet for pris og avsetning og økt sentralisering. I tillegg vil det bidra til å forsterke dagligvarekjedenes innflytelse i verdikjeden.

Vi må øke inntak av frukt og grønt

At befolkningen øker sitt inntak av frukt og grønt vil være positivt både for samfunnsøkonomi og helse i landet vårt. Gartnerhallen mener derfor at vi bør kunne forvente tydelige stimuleringstiltak for både økt produksjon og økt forbruk av norskprodusert frukt og grønt fremover.

– Vi representerer en fremtidsrettet produksjon med et stort markedspotensial i norsk jordbruk, sa styreleder i Gartnerhallen, Anders Nordlund, under høringa. – Et ferskt scenario som Gartnerhallen nylig har utarbeidet, konkluderer med en vekst på 50 prosent i volum og 130 prosent i verdi frem til 2030. Siden vi henter 90 prosent av våre inntekter fra markedet er det en klar forutsetning for videre vekst at tollvernet ikke svekkes.

– Skal vi klare å få våre produsenter til å satse videre innenfor grøntsektoren er det viktig at risikoen ikke øker. Vi opplever en betydelig risiko blant annet knyttet til et våtere og villere klima, og i et krevende marked preget av sterk konkurranse på pris. Stabile og forutsigbare rammevilkår er viktig, understrekte Nordlund overfor medlemmene i Næringskomiteen.

 Her kan du lese hele Gartnerhallens innspill