Flere forskningsprosjekt med støtte fra Gartnerhallen har blitt innvilget

Flere forskningsprosjekt med støtte fra Gartnerhallen har blitt innvilget

Like før jul ble midlene fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og Norges Forskingsråd utdelt. Seks av de prosjektene Gartnerhallen deltar i, ble innvilget.

Parasitter i bær og grønt (Para-Berry)

Målet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om farlige parasitter som kan forurense bær og grønnsaker, og å finne gode metoder for å redusere risiko. Det er spesielt fokus på dvergbendelorm, som nå er påvist både i Sverige og Danmark, og som vi må regne med at snart kommer til Norge via rev, ulv eller hunder. Hundedyr blir ikke så syke om de blir smittet, men de sprer egg via avføring, og mennesker kan bli alvorlig syke.

Vi ønsker å finne ut hvilke konsekvenser denne parasitten kan få i Norge, og hva vi bør gjøre for å redusere risiko. Alle vekster som spises rå og som gror nær bakken (som hundedyr kan bæsje på), kan være potensielle smittekilder. Prosjektet har en økonomisk ramme på 8,6 mill. kr, og Gartnerhallen støtter prosjektet med i alt 150 000 kr. BAMA støtter også dette prosjektet. Prosjektet ledes av NMBU.

Proteinvekster (FoodProFuture)

Erter og bønner. Foto: frukt.no
Erter og bønner. Foto: frukt.no

Formålet med dette prosjektet er å øke dyrking av proteinrike vekster i Norge, og å utnytte mer protein fra plantevekster både til menneskemat og dyrefôr. Dette er stort forskerstyrt prosjekt (39 mill. kr) som NMBU er prosjektleder for og som har mange partnere, blant annet NIBIO og Nofima, men også flere internasjonale partnere.

Gartnerhallen er med i en arbeidspakke som går på å få mer kunnskap om dyrking av proteinrike vekster som bønner, erter og soyabønner (edamame). I prosjektperioden vil de aller fleste forsøkene bli utført på forskingsinstitusjonene, men vi skal følge med, for dette kan legge grunnlag for at vi kan utvikle nye produkter i Gartnerhallen. Prosjektet er fullfinansiert fra NFR. BAMA deltar også i prosjektet.

 

Bekjempelse av frittlevende nematoder (Nemkur)

spiralnematoder, nematoder, rundorm
Spiralnematoder Foto: Marte Persdatter Tangvik

I dette prosjektet er å få mer kunnskap om utbredelse av frittlevende nematoder og å finne gode bekjempelsesmetoder. Et forprosjekt med kartlegging ble gjennomført i 2016, etter påtrykk fra NLR som har observert at problemet er økende, spesielt i Østfold og Vestfold.

Nematodene ødelegger røttene for mange vekster, og fører til dårlig vekst. Både poteter, grønnsaker og jordbær er inkludert i prosjektet.  Det er NIBIO som leder prosjektet i samarbeid med NLR. Rammen er på 9,3 mill. kr, og Gartnerhallen støtter prosjektet med til sammen 200 000 kr. BAMA støtter også prosjektet.

Les også: Gartnerhallen/BAMA-stipend til masteroppgave om nematoder

Ozonbehandling mot gråskimmel i jordbær (O3Berry)

Gråskimmel Foto: Bioforsk
Gråskimmel Foto: Bioforsk

Denne forskningen har som mål å finne ut om behandling med ozonholdig vann kan redusere gråskimmelangrep i jordbær. Ozonholdig vann brukes som plantevernmetode i vinranker mot soppsykdommer i USA og utprøves flere steder i Europa. Ozon har kort halveringstid i vann, og brytes ned til oksygen. Miljømessig er dette derfor en lovende metode.

Gartnerhallen deltar i referansegruppen i et forprosjekt finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Rammen er 1 mill. kr. Norsøk, som eier prosjektet, har også fått støtte til arbeidet gjennom et prosjekt finansiert av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Med økende resistens mot flere av dagens plantevernmidler er det veldig spennende at det dukker opp lovende alternativ.

Plantehelseforvaltning

Formålet med forskerprosjektet om plantehelseforvaltning er å vurdere både miljømessige, økonomiske og sosiale effekter av det norske Plantehelseregimet. Nibio eier prosjektet, og resultatene skal brukes som grunnlag for bedre rådgiving til Mattilsynet når det gjelder fremtidig forvaltning innen plantehelse.

Gartnerhallen er med i referansegruppen, og det gir oss en anledning til å påvirke. Vi registrerer at dyrehelse ble høyt prioritert ved utdeling av prosjektmidler for 2017, dette prosjektet gir oss en anledning til å få mer fokus på plantehelse. Rammen for prosjektet er 4 mill. kr og prosjektet er i sin helhet finansiert av Norges Forskningsråd.

Biesykdommer

bierFormålet med dette forprosjektet om biesykdommer er å finne strategier for overvåking og redusering av sykdomsepidemier i honningbie- og villbiepopulasjoner i Norge.  Resultatene skal eventuelt legge grunnlag for en søknad om forskningsprosjekt seinere. Rammen for prosjektet er 0,5 mill. kr.  NMBU eier prosjektet.

Gartnerhallens rolle i prosjektet er beskjeden, vi har sendt støtteskriv, og vil få litt informasjon underveis. BAMA har også støttet prosjektet.

Andre viktige prosjekter

Av andre prosjekt som ble innvilget og som viktige for grøntnæringen, er et prosjekt der formålet er å få mer kunnskap om hønsehirse. Dette problemugraset spres nesten eksplosivt flere steder i Norge, så dette prosjektet skal vi være glad for at gikk inn. Nibio eier prosjektet, med NLR som sentral samarbeidspart.

I fjorårets søknadsrunde deltok Gartnerhallen i flere søknader som dessverre ikke fikk støtte. Nibio søkte om et stort prosjekt innen fruktdyrking (Fruittool), det ble ikke innvilget. Heller ikke Matkart fra Nibio ble innvilget: I dette prosjektet skulle man bygge opp en søkbar database med jord- og klimadata, der alle skulle kunne gå inn å søke på bestemte kriterier for å vurdere jordstykkets egnethet til diverse vekster. NMBU søkte om et prosjekt for energisparing i veksthus, med avfukting som et hovedelement, dette gikk heller ikke inn. Fra Nibio var det også to søknader innen fruktdyrking som fikk avslag.

Søknader til Innovasjonsprosjekt i Næringslivet (IPN) skal avgjøres i januar. Det blir spennende om det kommer mer til grøntnæringa i den runden. Mer om det seinere.

 

Nina Heiberg, Gartnerhallen