Jord

Forfatter: Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgivning og Arne Gillund, NORGRO

Moldholdig sand- og morenejord og sandblanda lettleire er godt egnet til løkdyrking. Tyngre leirjord, siltjord og myrjord kan bli for kald og våt, selv om det er mange eksempler på vellykket løkproduksjon på siltjord. Det er viktig at jorda tørker raskt opp etter nedbør, spesielt rundt høsting. På sandjord blir avlinga lettere påvirket av tørke og krever stor påpasselighet med vatning. Jorda må være fri for flerårig ugras som åkerdylle og åkertistel. Det er også en fordel at jorda er fri for stein (unngå skader i høsteprosessen).

Løk bør ha et romslig vekstskifte, minimum 4 år – gjerne lenger på grunn av fare for oppformering av ulike sjukdommer (se sjukdommer under plantevern) . Det er også viktig med et planlagt vekstskifte for å tilstrebe en god jordstruktur. Løk reagerer svært negativt på dårlig jordstruktur! Unngå radkulturer som belaster jorda med mye kjøring året før det dyrkes løk. Det bør tilstrebes en forgrøde som korn / eller gras. Da vil en også kunne sanere ugras.

 

Fjerning av stein Foto: Olav Brataas
Fjerning av stein Foto: Olav Brataas

 

Skifter

Løkskiftet bør i størst mulig grad ha en ensartet jord, og topografisk bør man unngå lavtliggende og kalde partier eller skifter. Jorda bør være vel drenert, man bør kjenne skiftet, vite hvordan dreneringa fungerer, eventuelt rette opp dette. Det er også viktig å kjenne ugrasfloraen, slik at flerårig ugras kan bekjempes årene før løkproduksjonen, og planene for ugraskampen i løkåret kan legges.

 

Løkåker Foto: Olav Brataas
Løkåker Foto: Olav Brataas

 

pH og kalking

Løk er sterkt utsatt for surjordsskader. PH bør ligge mellom 6 og 6,5, den kan ligge lavest på mineraljord og bør være høyest på leirholdig jord. Kalking er ofte nødvendig og som regel gunstig å gjøre før løkåret. Er du i tvil, gi ei lett kalking (100-200 kg CaCo3).

Ved ”høy” pH øker muligheten for mangel av mikronæringsstoffer som Mn og Zn. Vær obs på muligheten, og sprøyt eventuelt med Mantrac og Zintrac.

 

Jordarbeiding

Vent med all jordarbeiding til jorda er lagelig! Med dagens tunge maskiner, med steinfjerning og strenglegging kreves det at jorda er minst like lagelig som ved vanlig jordarbeiding. I og med løk krever vanning i vekstsesongen, er det viktig at det er god struktur nedover i jordlaget. God jordstruktur er viktig for god rotutvikling, god vasshusholdning og følgelig godt opptak av de ulike næringsstoffene

Vår eller høstpløying avhenger mye av jordart og erfaring med den aktuelle jordtypen. Generelt vil høstpløying være en fordel. Vi kan da få til faste kjørespor fra våren og f.eks strenglegging kan da kjøres direkte i pløgsla. Noen strenglegger også ferdig om høsten. Dette er gunstig dersom det ikke er problem med erosjon.

Jordarbeiding Foto: Olav Brataas
Jordarbeiding Foto: Olav Brataas

 

Jordanalyser

Jordprøvene til løkskiftet bør ikke være mer enn 3 år gamle. Det kan være nyttig å kun ta pH- prøver hvis jordprøvene er eldre enn 2 år. Ved leid jord, ta alltid nye prøver.

 

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |