Tørking og lagring

Forfattere: Gerd Guren, Norsk Landbruksrådgivning og Arne Gillund, NORGRO

Bakketøring av løk Foto: Ingunn M. Vågen
Bakketøring av løk Foto: Ingunn M. Vågen

Hensikten med tørkinga er å fjerne fuktighet i blad og hals. I tillegg er tørkeprosessen viktig for å ta vare på og å utvikle et godt skall med jevn pen farge. Grunnlaget for dette gjøres i rykke- og høstearbeidet (se høstetidspunkt og høstemetoder).

TØRKESYSTEMER

Det er to prinsipper for løktørking:

Overtrykk (’blås’)

Undertrykk(’sug’)

Løslagring med overtrykkssystem har tidligere vært den vanlige måten å tørke løk på. I de senere år har det blitt mer og mer vanlig å tørke løk i kasser kombinert med undertrykk.Det finnes ulike tekniske måter å løse tørkinga på, men prinsippene er de samme uavhengig av system

Felles for begge systemer er at luft bringes gjennom løken med mål om å ha så jevn luftgjennomgang og dermed så jevn tørking som mulig. Jevn luftgjennomgang sikres ved at det er jevn motstand i løkmassen. Dette er enda viktigere å være bevisst ved kassetørking enn i et løslager hvor motstanden er mer lik. Luftmengder må beregnes og tilpasses riktig i forhold til kanaltverrsnittet. Unngå lufthastigheter> 5m/s. Dette fører til økt motstand, mer turbulens og fører til ujevn luftgjennomgang i løkmassen.

Tidligere ble det regnet med maks kapasitet luftmengder opp mot 1000 m3pr.tonn og time. Under ’normale forhold’ vil det være tilstrekkelig med ca halvparten, 500 m3/t/h. Det må uansett være mulig å tilpasse luftmengdene etter forhold og hvor en er i tørkeprosessen.

TØRKING

Vi deler gjerne tørkinga inn i 3 faser.

1.fase: Overflatetørking. All fri fuktighet tørkes. 2-7 dager. Store luftmengder med tørr luft. Bruk varme i tillegg til uteluft

2.fase: Ettertørking av løkhals og 2-4 skall,samt å danne godt skall med god farge, 3-5 uker. Reduser luftmengde til 150-300m3/t/h. Temperatur 20-22°C og 50-60%RH

3.fase: Tørkeavslutning, nedkjøling. 2-4 uker. Nedkjøling gradvis, maks 1°C pr. døgn. Bruk tørr’ utluft, 1-2°C lavere enn lagertemperatur. Ikke’kald’ uteluft alene!

Overflatetørking

I første fase brukes maks luftkapasitet og tørr luft. Sett gjerne til varme, men pass på at temperaturforskjellene ikke blir for store. Dette vil gi sjikt med kondens. Pass derfor på at temperatur og fuktighet ikke er for høy. Dette kan raskt gi mørke skall, og bakterieråte som trives bedre ved høy temperatur og fuktighet. Når løken blir høstet under gode forhold vil den første fasen være kort (2-3 dager). Løken er allerede overflatetørr og RH er < 80% ved 20°C når lufta har gått igjennom løken.

Tørking av hals og skall

I neste fase bør luftmengdene reduseres gradvis. I denne fasen skal løken danne skall og tørke helt inn i løkhalsen.Små luftmengder og en RH som stabiliserer seg på rundt 55-65% ved 20°C. Tida det tar i fase 2 vil variere, men det tar minimum 3 uker. Noen ganger 5-6 uker.

Avslutning, nedkjøling

Etter at løken er tørr bør den tas forsiktig ned i temperatur. Dette er svært viktig mht skallkvaliteten. For rask nedtrapping av temperaturen vil lett føre til skallsprekk. Det er viktig å ta det gradvis,og maks 1 grad C i døgnet. Bruk gjerne uteluft, men bland lufta med omluft slik at ikke nedkjølingslufta er lavere enn ca 2°C under temperaturen i lageret/tørka. Hold øye med RH. Den bør ligge på ca 75 – 80% ved endt nedkjøling.

Hva skjer med løken ved ”feil tørking”?

Ved for høy temperatur (25-30°C) kan vi få vasstrukne og glassaktig skall / bakterieråte, noen ganger også svartmugg. Løken får dessuten kortere kvileperiode ved høy tørketemperatur.

Ved både høy temperatur og høy luftfuktighet får vi løk med mørke skall som ofte blir læraktige. Ved lav RH får vi ofte tynne, få, og svake skall med skallsprekk. Dette forsterkes dersom luftmengdene er for store i lengre perioder.

Ved temperatur på ca 20°C er det mindre utslag av både høy og lav RH, men det bør tilstrebes å tilpasse RH som anbefalt!

Lagring

Løk som skal langtidslagres, bør kjøles ned til lagringstemperatur, 0°C, etter fase 3 (i løpet av november). Det er viktig at dette skjer før ’spirekvila’ brytes. Spirekvila brytes raskt (november/desember) dersom løken blir lagret på 4-5°C. Dette vil føre til dårligere lagring og løken vil gro raskere etter pussing.

I lagringsperioden anbefales å holde temperaturen på 0°C og luftfuktigheten på ca 80%. Bruk små luftmengder. Det anbefales å intervallstyre viftene, dvs at de går noen korte intervaller i døgnet med 100 -200 m3 luft/t/h for å utjevne temperaturforskjeller.

 

Biologi | Innholdsstoffer og helse | Planlegging | Løk-sorter | Jord | Gjødsling og næringsstoffer | Dyrkingsmåte | Økologisk | Ugress, sjukdommer og skadedyr | Høsting av løk | Tørking og lagring | Kvalitet |