Retningslinjer for medlemsoverdragelse

Landsstyret har vedtatt retningslinjer for medlemsoverdragelse i Gartnerhallen SA. Retningslinjene skal utdype bestemmelsene i vedtektene § 9.

Vedtatt av landsstyret 15.12.2016

§ 9 Medlemsoverdragelse:

Medlemskap med dertil tilhørende andel, rettigheter og plikter, kan overdras dersom et medlems produksjonsapparat selges. I særskilte tilfeller kan overdragelse av medlemskap ved utleie av et medlems produksjonsapparat godkjennes.

En forutsetning for overdragelse av medlemskapet er at nye eiere i foretaket ikke driver virksomhet som er i konflikt med Gartnerhallen SA sitt formål. Endringer i foretakets eierstruktur defineres også som overdragelse av medlemskap. Overdragelsen skal godkjennes av landsstyret etter søknad.

Med produksjonsapparat menes hele eller overveiende del av det jordbruksarealet (eid eller leid) som foretaket disponerer, og som er grunnlaget for medlemskapet i Gartnerhallen SA. Veksthus eller spesialisert anlegg som utgjør grunnlaget for produksjonen til Gartnerhallen SA, defineres også som produksjonsapparat.

I hht. vedtektenes § 3, kan inntil to personer knyttet til enkeltpersonforetak registreres i et felles medlemskap. I andre foretaksformer skal alle eierne av foretaket registreres i et felles medlemskap.

Det kan søkes om overdragelse av medlemskap i Gartnerhallen SA ved følgende hendelser:

  1.  Når et medlem selger eller leier ut hele eller overveiende del av produksjonsapparatet (jf. definisjon over), til et nytt foretak.
  2. Ved endringer i foretakets eierstruktur eller endringer av organisasjonsform. Dette omfatter f.eks. endring fra enkeltpersonforetak til annen organisasjonsform, eller fra en organisasjonsform til en annen (eks. ANS, DA, SA, AS). To eller flere medlemskap kan også overdras til ett.
  3. Ved medlemsoverdragelser der salgsprosessen skjer over en periode på opptil fem år, kan det søkes om en overgangsordning. I overgangsperioden skal det nye foretaket kun ha leverandørstatus til Gartnerhallen inntil det har overtatt hele produksjonsapparatet, og med en garanti for at det opprinnelige medlemmets rettigheter og plikter (produksjonsplan) tilfaller nytt foretak ved endt overgangsperiode. Her benyttes eget søknadsskjema.

En forutsetning for overdragelse av medlemskapet er at nye eiere i foretaket ikke driver virksomhet som er i konflikt med Gartnerhallen SA sitt formål, på samme måte som en vurderer ved ordinære medlemssøknader.

Søknad om medlemsoverdragelse skal skje på eget skjema og overdragelsen skal godkjennes av landsstyret. Daglig leder har fullmakt til å godkjenne opptak av medlemmer og overdragelse av medlemskap etter søknad.

Den som har søkt om medlemsoverdragelse, skal tilskrives så snart som mulig, og senest to måneder fra den dagen søknaden er mottatt. Har søkeren ikke mottatt melding innen to måneder, kan søkeren regne med at søknaden er innvilget.

Når et medlemskap i Gartnerhallen overdras mister opprinnelig medlem sitt medlemskap.

Gå til skjema: Søknad om medlemsoverdragelse (pdf)