Gartnerhallen med klar oppfordring i høring i Næringskomiteen om Statsbudsjettet 2021

Gartnerhallen med klar oppfordring i høring i Næringskomiteen om Statsbudsjettet 2021

Gartnerhallen deler regjeringens ambisjoner om økt norsk produksjon av frukt, grønnsaker og bær, og at etterspørselsøkning på disse produksjonene skal møtes med mest mulig norskprodusert vare.

− Vi er videre fornøyde med at disse målsettingene ble fulgt opp i årets jordbruksavtale med en økning i målpriser og tilskuddssatser, samt gjennom økt særskilt investeringsramme i IBU-ordningen for investeringer innen grønnsaker, frukt, bær og poteter, sa Gartnerhallens administrerende direktør, Elisabeth Morthen, dagens høring på Stortinget.

− Framtidig vekst og økt norskandel fordrer imidlertid at prioriteringen av norsk grønt videreføres og styrkes ytterligere også i kommende år. Satsingen bør ta utgangspunkt i Grøntutvalgets anbefalinger. Akseptabel lønnsomhet og akseptabel risiko for norske grøntprodusenter må ligge til grunn, poengterte Morthen og trakk linjer til årets sesong.

− Årets sesong har vært nok en ekstraordinær og krevende sesong for landets grøntprodusenter, blant annet som følge av redusert tilgang på kompetente sesongarbeidere, uforutsigbare markedsforhold og stor kostnadsøkning som følge av koronapandemien.

− Gartnerhallen er derfor skuffet over at regjeringen heller ikke i budsjettforslaget legger opp til tilstrekkelige tiltak for å avhjelpe årets ekstraordinære situasjon, eller redusere risiko i kommende sesong. Vi anmoder næringskomiteen om å vurdere en ordning for kompensasjon av dokumenterte økte kostnader, redusert effektivitet og/eller redusert produksjon som følge av Covid-19-utbruddet og tilhørende smitteverntiltak, innreiserestriksjoner med mer.

Gartnerhallen mener at ambisjonen bør følges opp med tydeligere prioriteringer og viser til forslaget i Grøntutvalget som legger opp til en nødvendig omstilling og vekstambisjoner.

− Gartnerhallen ber næringskomiteen arbeide for at de øremerkede IBU-midlene til norsk grøntproduksjon som et minimum legges på nivå med Grøntutvalgets anbefaling på 150 millioner kroner, oppfordret Morthen.

Se opptak av innlegget her (lenke til Stortingets videoarkiv)*

Les hele høringsinnspillet her

*Stortinget opplyser om feil på opptaket, men dette er til gjenoppretting