Gartnerhallen med viktig oppfordring i åpen høring i Næringskomiteen om Statsbudsjettet 2019

Gartnerhallen med viktig oppfordring i åpen høring i Næringskomiteen om Statsbudsjettet 2019

Foto: Stortinget

− Grøntsektoren – stort vekstpotensiale, og stort behov for innovasjon og omstilling. Slik åpnet Gartnerhallens administrerende direktør, Elisabeth Morthen, dagens høring på Stortinget.

Norsk produksjon av frukt og grønt er en klimagunstig matproduksjon med stort vekstpotensial. Gartnerhallen SA, som representerer mer enn seksti prosent av frukt og grøntproduksjonen, har tredoblet veksten siden 2000-tallet og har ambisjoner om å øke verdiskapingen i vår del av næringen med 150 prosent innen 2030. Et slikt mål passer godt sammen med Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, som har mål om å øke forbruket av grønnsaker, frukter og bær med 20 prosent.

Frukt og grønt står for 12,5 prosent av førstehåndsomsetningen i norsk landbruk og er en betydelig bioøkonomisk verdiskaper i hele landet, med en årlig omsetning på over 4 mrd NOK. Den norske produksjonen har et lavt klima- og miljøavtrykk sammenliknet med mange andre land. Det bør derfor være en felles målsetting at forbruksveksten innenfor frukt og grønt skal være basert på bærekraftig produksjon av norske frukter, bær og grønnsaker.

Vi har lagt bak oss to somre med ekstremvær: I 2017 opplevde vi flom og regnfull sommer, i år har vi vært utsatt for tidenes tørkesommer, og nå i høst er det problemer med innhøsting av poteter og gulrøtter i Rogaland og Trøndelag på grunn av vedvarende store nedbørsmengder.

Naturlig nok var vi alle svært fokusert på den akutte krisen vi var oppe i sommer, og oppmerksomheten ble rettet mot kortsiktige tiltak for å bøte på situasjonen med ekstrem tørke og varme på store deler av Østlandet og Sørlandet.

Men enda viktigere er de langsiktige tiltakene for å gjøre oss bedre skikket til å takle klimaendringer og ekstremvær. Den nylig framlagte rapporten fra FNs klimapanel er illevarslende. Frukt- og grøntnæringen er kanskje den delen av norsk landbruk som er mest utsatt for vær og vind. Det meste av vår produksjon skjer på friland, og mange produkter krever optimale dyrkingsforhold. Vi må omstille oss og jobbe aktivt med innovasjon, slik at vekstpotensialet kan realiseres.

For oss er 2 satsinger særlige viktige:

Risikoavlastning – klimafond
Vi har gjentatte ganger tatt til orde for et klimafond, der våre produsenter kan sette av penger i gode år, for å ta de tilbake og investere i klimatilpassede tiltak med skattefordel når det er tid for dette. Vi vet regjeringen har avvist forslaget tidligere, men ble veldig overrasket over at ikke sommeren vi har lagt bak oss førte til at forslag kom inn som en del av årets budsjett. Frukt- og grøntproduksjon er kapitalintensiv. Med sterk markedseksponering og sterk påvirkning fra et stadig tøffere klima, er det stor risiko forbundet med å investere tungt. Det er svært viktig at produsentene får risikoavlastning dersom de skal tørre å satse.

Samlet pakke for å drive fram innovasjon og ny teknologi
Det haster med å få på plass en samlet pakke for å drive fram innovasjon og ny teknologi. Den teknologiske utviklingen i næringen går svært fort. Før var stadig større traktorer framtidsrettede investeringer. I framtiden er det antakelig små, lette og robotiserte traktorer og høstemaskiner som er løsningen.

Næringen jobber kontinuerlig med innovasjon, sortsutvikling og dyrkingsteknikker som gjør at vi tilpasser oss til både et tøffere klima og til nye forbrukerønsker. Vi jobber med produktutvikling, økt kvalitet, både på produkter og produksjon, og vi forbedrer og effektivisere produksjon og lagring. Dette er viktig for å sikre norsk konkurranseevne i et marked der importkonkurransen er knallhard.

Næringen tar selv ansvar for å drive utviklings- og innovasjonsarbeid. Et eksempel på det er Grofondet på 100 millioner kroner som er etablert av Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen. Fondet deler ut midler til innovasjonsprosjekter som skal gi økte inntekter, vekst og verdiskaping.

Ett av prosjektene som har fått støtte av Grofondet er bedriften Soil Steam International, som gjennom damping av det øverste jordlaget, reduserer sopp, skadedyr og ugras uten bruk av sprøytemidler. Avlingene øker markant, og lagringsevnen for grønnsaker bedres. Bedriften har hovedkontor i Sandefjord, og har gjort internasjonal suksess. Eksemplet viser at satsing på ny teknologi kan gi økt verdiskaping og klimatilpassing i primærproduksjonen, men at det også skapes innovasjoner og spennende teknologibedrifter.

Vi utfordrer myndighetene til en betydelig satsing for å støtte innovasjon og investeringer, for å sikre økt norsk verdiskaping i vår sektor. En samlet og tung satsing fra myndighetenes side der ulike virkemidler sees i sammenheng er det som skal til for å løfte norsk frukt- og grøntnæring, og sikre at forbruksveksten dekkes av norsk produksjon. Gartnerhallen deltar mer enn gjerne i arbeidet med utforming av en slik samlet pakke.

Morthen avsluttet innlegget med følgende oppfordring:
− Vi har valget: Vi kan skape verdier og arbeidsplasser i Norge, der vi har et sunt og miljøvennlig jordbruk, eller overlate dette til utenlandsk produksjon. For norske næringspolitikere må dette valget være enkelt.

Hele høringen vil bli lagt ut på Stortingets egne nettsider