Gartnerhallen på Mat og Landbruk: Frukt og grønt har stort potensiale for vekst

Gartnerhallen på Mat og Landbruk: Frukt og grønt har stort potensiale for vekst

Norsk Landbrukssamvirkes konferanse Mat og Landbruk er årets største og viktigste konferanse innen mat- og landbruksnæringen, og ble arrangert i Oslo 10.januar 2017. Tema for årets konferanse var «Er vi klare for fremtidens landbruk?» Styreleder i Gartnerhallen, Anders R. Nordlund, holdt et innlegg der han snakket om vekstpotensialet og fremtidsoptimismen for norsk grøntnæring. 

anders-nordlund
Anders R. Nordlund på scenen under Mat og Landbruk 2017

Ut fra anslag Gartnerhallen har gjort, er potensialet for vekst i grøntsektoren svært lovende. Både forbruksvekst, befolkningsutvikling og økende preferanser for norsk frukt og grønt, bygger opp under et anslag på en volumøkning på cirka 50 prosent fram til 2030. Dette tilsvarer en verdiøkning på cirka 130 prosent fram til 2030. Nordlund la ikke skjul på at dette er optimistiske anslag, men understreket samtidig at han har en virkelig tro på at veksten i anslagene kan nås. Dette av flere grunner.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

I rapporten ”Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd”, utgitt av Helsedirektoratet i 2016, konkluderes det med at samfunnskostnadene relatert til helsetap pga. for lavt inntak av frukt og grønnsaker er anslått til hele 60 milliarder kroner. 

Nordlund uttrykte derfor at vi i Gartnerhallen har store forventninger til den kommende handlingsplanen for kosthold fra Regjeringen. I tråd med det samfunnsøkonomiske og det helsemessige potensialet det har at befolkningen øker sitt inntak av frukt og grønt, bør vi kunne forvente tydelige stimuleringstiltak for økt forbruk av norskprodusert frukt og grønt fremover.

Grønn konkurransekraft

Den 28. oktober overrakte Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft sin rapport til Regjeringen. Her viser utvalget til at det er gode grunner til å stimulere den norske produksjonen av grønnsaker, poteter, frukt og bær, blant annet for å møte klimautfordringene på en offensiv måte. Ekspertutvalget peker på forskning, utvikling og innovasjon, kombinert med statlig risikokapital, som viktig bidrag til nødvendig omstilling. Her vil grøntnæringen selvsagt bidra.

Tro på økologisk

Både Gartnerhallen og de store matvarekjedene har stor tro på vekst innen norsk økologisk frukt og grønt. Vi i Gartnerhallen er avhengige av at risikoen ved å starte med økologisk er så liten som mulig for produsentene våre. Da er det viktig at Regjeringen ikke toner ned sitt bidrag til for å fremme økt produksjon og forbruk av økologisk i Norge.

Norskandelen må øke

Et klart mål for Gartnerhallen at forbruket av norsk frukt og grønt skal øke. Dette er heldigvis i tråd med forbrukernes ønsker om stadig mer norsk og kortreist mat. -Jeg tror at norskprodusert frukt og grønt oppfattes som trygg ute hos forbrukerne. Dette tror jeg kommer av at vi har tillit til norske tilsynsorganer, at det gjøres få funn av reststoffer i norske produkter og at vi opplever nærhet til produksjon og stoler på den norske bonden, fortalte Nordlund.

Vekst og gode rammebetingelser

Grøntnæringen er utvilsomt optimistisk i møte med fremtiden, og er overbevist om at både grønn konkurransekraft, innovasjon og teknologi, forbrukerpreferanser, helse og klima og miljø vil føre til både volumvekst og verdiskaping i norsk produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær.

Grøntnæringen selv bidrar til både forskning, utvikling og innovasjon, og den teknologiske utviklingen vi har sett og ser, vil ha mye å si for utviklingen i produktivitet og lønnsomhet i norsk grøntnæring. Dersom det offentlige i tillegg stiller med stabile og gode rammebetingelser, kan vi med rette si at fremtiden for næringen ser lys ut.

Se også: Videointervju med Anders R. Nordlund (styreleder i Gartnerhallen) under Mat og Landbruk