Hele styret i Gartnerhallen gjenvalgt

Hele styret i Gartnerhallen gjenvalgt

Styreleder Per Olav Skutle ble gjenvalgt på Gartnerhallens årsmøte den 29. april 2020. Årsmøtet ble gjennomført digitalt, og de øvrige styremedlemmene som var på valg, Annelin Sveinsvoll og Harald Oskar Buttedahl ble også gjenvalgt.

I forhold til tørkesommeren 2018, ble 2019 et mer normalt vekstår. Men også dette året opplevde produsentene krevende perioder med store variasjoner i temperatur og nedbørsmengder. Omsetningen ble til tross for dette 2.601 mill. kroner, som er en vekst mot fjoråret på 6,7 prosent. Omsetning til kunder innen konsum viser en vekst på rundt 5 prosent, mens industri viser en vekst på 18 prosent. Omsetning til konsum står for 88 prosent av avregnet omsetning. Produsert volum viste en økning på 2,5 prosent, i flg. Årsberetning og regnskap Gartnerhallen SA 2019

Per Olav Skutle la i sin årsmøtetale vekt på Gartnerhallens strategi som ble vedtatt i 2019. Den legger til grunn en offensiv målsetting om at Gartnerhallen skal ta en sterkere posisjon i et voksende marked, og gjennom dette øke verdiskapingen og ivareta produsentenes felles interesser. Selv om vi ser store utfordringer som følge av koronasituasjonen, er det store muligheter for vekst og innovasjon innen grøntsektoren. Dette underbygges av arbeidet og anbefalingene som nylig kom fra det rådgivende utvalget som ble nedsatt som følge av jordbruksoppgjøret i 2019. Målsettingen er å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Les hele rapporten fra utvalget «Grøntsektoren mot 2035».

Skutle viste også til arbeidet som Gartnerhallen de siste ukene har lagt ned som følge av koronasituasjonen, med mangel på sesongarbeidskraft og betydelig økte utgifter. Det jobbes iherdig for å for å få forståelse for viktigheten av ulike tiltak fra myndighetenes side, som kan sikre grøntnæringa i den krevende tida nå, og ikke minst opprettholde grunnlaget for produksjon framover. Les hele årsmøtetalen her.

Økt medlemskontingent og serviceavgift
Årsmøtet vedtok en økning i medlemskontingenten og den omsetningsavhengige serviceavgiften. Bakgrunnen for økningen er at dette skal styrke Gartnerhallen og legge til rette for en offensiv satsing for at Gartnerhallen skal ta en mer aktiv rolle i markedsarbeidet opp mot sine kunder, sikre produsentenes interesser og posisjon, og være forberedt på å møte endringer, både i markedet, i landbrukspolitikken, og ikke minst i klima og produksjonsvilkårene framover. Gartnerhallens viktigste rolle er å skaffe medlemmene markedsadgang, og å sikre vekst og lønnsomhet for produsentene. Strategien legger også føringer for at Gartnerhallen skal sikre produsentenes interesser gjennom å være en mer synlig aktør, og ta en sterkere rolle i verdikjeden.

Normalt gjelder slike endringer pr 1. mai, men pga. koronasituasjonen som har medført omfattende økonomisk usikkerhet, vil satsøkningene først gjelde fra 01.01.2021. Årsmøtet fattet følgende vedtak: Årsmøtet vedtar at Gartnerhallens medlemskontingent og serviceavgift holdes uendret på hhv. kr 3.000,- og 1,1 prosent i 2020. Fra 01.01.2021 økes medlemskontingenten med kr 2.000,- til 5.000,-, og den omsetningsavhengige serviceavgiften økes med 0,2 prosent til 1,3 prosent.

Styret i Gartnerhallen
Styresammensetningen i Gartnerhallen er uendret og består av styreleder Per Olav Skutle, nestleder Ole Davidsen, og styremedlemmene Annelin Sveinsvoll, Harald Oskar Buttedahl, Ingunn Haugen Hegdal og Stine Mølstad.