Høring i Stortinget: Norsk frukt og grønt har lavt klimaavtrykk og et stort vekstpotensial

Høring i Stortinget: Norsk frukt og grønt har lavt klimaavtrykk og et stort vekstpotensial

Gartnerhallen skal ta en aktiv rolle for å øke norsk frukt- og grøntproduksjon, og bidra til at klimaavtrykket fra norsk matproduksjon bedres. Vi trenger rammebetingelser som sikrer konkurransekraft og lønnsom vekst. Klima-tiltakene må derfor utformes slik at de bidrar til vekst i norsk frukt- og grøntproduksjon.

Dette var budskapet som adm. dir. i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen uttalte til Stortingets energi- og miljøkomité, i åpen høring om Klimameldinga (Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid).

Produksjonen av frukt og grønt i Norge har et lavt klima- og miljøavtrykk sammenliknet med mange andre land. Vi bruker lite plantevernmidler, vi har lave utslipp av klimagasser og gjødsler effektivt. Frukt- og grøntnæringas  viktigste bidrag til bedret klima er derfor å sikre vekst i norsk frukt- og grøntproduksjon, slik at vi unngår lang transport fra utlandet, og billigimport fra land der vi ikke har kontroll på utslipp og produksjonsmetoder.

Gartnerhallen trakk fram tre viktige og positive ting om norsk frukt- og grøntnæring; Klimaavtrykket er lavt, det er den sektoren i norsk landbruk med størst vekstpotensial, og økt inntak av frukt og grønt er tett koblet opp mot sunnhet og helse.

Bakgrunnen for høringen av Klimameldingen, er å få innspill til hvordan Norge skal bidra for å innfri de internasjonale forpliktelsene i Parisavtalen.

Gartnerhallen påpeker at klimatiltakene må utformes slik at de bidrar til vekst i norsk frukt- og grøntproduksjon. Tre viktig områder som etter Gartnerhallens mening bør forsterkes er energieffektivisering og omlegging til fornybar energi, støtte til lønnsomme investeringer og reduksjon av risiko, og økt innsats fra myndighetenes side på forskning og utvikling.

Klikk på bildet under for å se innleggene fra den åpen høringa.