Krav til norske grøntprodusenter

Krav til norske grøntprodusenter

Som produsenter av råvarer til matproduksjon stilles det flere ulike krav, og det kan være mange personer og instanser å forholde seg til. Flere kan også kreve innsyn i de prosessene som foregår på gården eller pakkeriet, og som produsentene er ansvarlige for. Kravene til dokumentasjon og arkivering av dette, kan for noen være en utfordring i et yrke med mange oppgaver og liten tid. Her kommer en oppsummering av noen krav, som forhåpentligvis kan bidra til en god forståelse av systemene.

Det er flere ulike lover med tilhørende forskrifter som danner grunnlag for alle kravene. Disse vil igjen bli fulgt opp av ulike statlige tilsyn som kommer på tilsyn/revisjon. Det samme gjelder kunderevisjoner, f.eks. fra BAMA eller fra noen av Gartnerhallens industrikunder. Når disse kundene kommer på revisjon er det helst midt i sesongen. Kunderevisjoner er fastsatt i leveringsavtalene med de ulike kundene, og BAMA har gjennom sin avtale med Gartnerhallen rett til å komme på både varslet og uvarslet revisjon. Under tilsyn eller revisjon vil det kreves innsyn i ulik dokumentasjon som omhandler drift, sesongarbeidere, boforhold, sprøytejournaler, KSL-egenrevisjon m.m. Dersom dokumentasjon ikke kan fremlegges defineres dette som et avvik.

Det er viktig å være oppmerksom på at avvik som blir påpekt under revisjon skal følges opp og endringer som må gjennomføres skal dokumenteres og sendes til revisor innen en fastsatt frist etter tilsyn/revisjon. Dette gjelder uansett om det er statlig tilsyn eller kunderevisjoner. Dersom dere opplever at et avvik er vanskelig å forstå, eller trenger hjelp så ta kontakt med Gartnerhallen for tips og råd.

Kundekrav
KSL-standarden skal etterleves. Dersom dette mangler vil grunnlag for å levere varer falle bort.

BAMA krever at primærprodusenter minimum følger krav i KSL eller at arbeidene utføres i hht prinsippene i Global GAP. Findus stiller krav om at alle som leverer til dem skal etterleve krav i KSL i tillegg til å etterleve krav i SAI Platform (Bærekraftsstandard for landbruk). Orkla, Lerum og Synnøve Finden forutsetter at alle primærprodusenter etterlever alle krav i KSL.

KSL gir god oversikt over lover og forskrifter
Produsenter er selvstendige næringsdrivende som skal forholde seg til en lang rekke lover med tilhørende forskrifter. Den enkelte produsent har ansvar for selv å ha en oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder for egen drift. KSL er utarbeidet for å lage en oversikt over krav som stilles i alle forskrifter og lover for å lette arbeidet for den enkelte produsent.

KSL skal følges opp minimum årlig gjennom egenrevisjon med tiltaksplan. Dette skal kunne dokumenteres ovenfor de som kommer på tilsyn/revisjon.

Ved bruk av bemanningsbyrå, norske eller utenlandske – Påseplikt
Produsenter skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.
Les mer om dette på lovdata.no
Les også Arbeidstilsynets beskrivelse

Tilsyn og revisjoner
Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten m.fl. statelige tilsyn har rett og plikt til å føre tilsyn med primærprodusenter på hver sine ansvarsområder.

Gartnerhallen har lagt til grunn at Matmerks KSL-revisjoner dekker vårt behov for revisjon av primærprodusenter under forutsetning av at krav i KSL standarden er etterlevd.

KSL-revisjon kan genereres av alle primærprodusentens varemottakere, Det vil si at Gartnerhallen kan be om revisjon av enkeltprodusenter eller grupper av produsenter. I tillegg gjennomføres regelmessig revisjon av produsenter fra Matmerk sin side.

Alle kunder stiller krav om at de skal kunne revidere primærprodusenter etter egen plan. Dette er fastsatt i leveringsavtalene mellom Gartnerhallen og de enkelte kundene.

Vær forberedt på tilsyn
Mattilsynet har varslet at de i 2019 spesielt vil følge opp produsenter av grønnsaker, poteter, frukt og korn. Tilsynskampanjen blir gjennomført i hele landet i perioden fra mai til november 2019. Les mer om dette hos Norsk Landbruksrådgiving.