Landbrukets Dataflyt SA

Dataflyt utvikles og drives av Landbrukets Dataflyt SA, et selskap som er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk. Gartnerhallen er en av eierne av Dataflyt, og alle avregninger som utføres av BAMA og Gartnerhallen til våre medlemmer, går nå via denne tjenesten. Det er derfor en stor fordel for Gartnerhallens medlemmer å benytte seg av Dataflyt. Flere og flere har tatt tjenesten i bruk, og hvis du ikke allerede registrert deg som bruker, anbefales du å gjøre det nå.

Hvordan fungerer Dataflyt?

Enkelt forklart fungerer Dataflyt slik at det enkelte landbruksforetak melder seg som bruker av løsningen, signerer brukeravtale med Landbrukets Dataflyt SA og gir nødvendige samtykker til deling av data. Det samme gjør en rekke samarbeidspartnere for landbruksforetakene.

Data om det enkelte landbruksforetak (f.eks avregninger, faktura, regnskap og driftsinformasjon) flyter effektivt mellom de som har fått tilgang til dataene, som regnskapsførere og deres systemleverandører, rådgivere og rådgivningsaktører, varemottakere og leverandører i landbruket, banker og forsikringsselskaper, forskningsinstitusjoner og offentlige mottakere av landbruksdata.

Dataflyten gir mulighet for oppbygging av databaser som kan utnyttes til det beste både for det enkelte landbruksforetak og for hele landbruksnæringa. Dataflyten effektiviseres og databasene gir potensiale for merverdi.  Effektiviseringspotensialet basert på dataflyten er beregnet til cirka en halv milliard kroner for næringa samlet sett. Gevinstene knyttet til økt lønnsomhet, rådgivning og forskning med mer, er trolig betydelig høyere.

Gjennom Dataflyt blir det blant annet lettere å registrere og dele driftsinformasjon med regnskapsfører og rådgiver. Dette vil kutte antall registreringer og minske papirarbeidet til hver enkelt.

Utvikling av statistikk og datagrunnlag

Bruken av Dataflyt er gratis, men betinger at dataene fra landsbruksforetaket som transporteres via Dataflyt blir gjort tilgjengelig for utvikling av benchmarkingsløsninger, statistikk og forskningsformål. Ved å gi samtykke til at egne data kan sammenstilles med andre landbruksforetak sine data, bidrar man til at landbruket samlet sett får et bedre datagrunnlag for ulike former for beslutningsstøtte, statistikk og forskning. På denne måten får man også selv  tilgang til bedre sammenligningstall for utvikling og forbedring av egen drift.

Anonymisering er sikret

Alle data som gjøres tilgjengelig for andre aktører av Landbrukets Dataflyt SA anonymiseres. Data som skal formidles videre på vegne av landbruksforetaket, leveres ikke ut til andre enn de aktørene landbruksforetaket har gitt samtykke til at skal ha tilgang til data. Avtalen regulerer også ansvarsforhold mellom avtalepartene.

Fordeler med Dataflyt

Den viktigste fordelen med systemet er at dataflyten mellom de ulike aktørene blir betydelig mer effektiv.  Samme data trenger ikke registreres mer enn én gang, data kan gjenbrukes av flere aktører, og alle benytter samme tallgrunnlag og definisjoner. Elektronisk deling av dokumenter og informasjon som samtidig går inn i en felles database, gir også store muligheter for å produsere bl.a. statistikk, sammenligningsgrunnlag og beslutningsstøtte.

Dataflyt vil i tillegg redusere utfordringer med ulike grenseflater og programvare, og manuelle arbeidsprosesser kan både effektiviseres og automatiseres.

Noe av det hvert enkelt landbruksforetak kan oppnå og bidra til ved å delta i Dataflyt er:

 • Mer effektiv registrering av data.
 • Mindre papirarbeid.
 • Redusert tidsbruk for regnskapsfører til bilagsregistrering.
 • Mer effektiv rapportering til offentlige etater.
 • Bedre datakvalitet og oversikt for rådgivere og andre.
 • Sammenligningsdata og nøkkeltall fra ulike grupper av landbruksforetak.
 • Bedre kvalitet og tilgjengelighet på data til forskning
 • Mer direkte involvering i forskningsprosjekter.
 • Sikrere, mer tillitsskapende og presist datagrunnlag for jordbruksforhandlingene.

Hvordan melder du deg inn som bruker av Dataflyt?

For å kunne bruke Dataflyt må eieren av landbruksforetaket:

 1. Signere brukeravtale med Landbrukets Dataflyt SA
 2. Gi Landbrukets Dataflyt SA samtykke til gjenbruk av data til benchmarking, statistikk og forskningsformål
 3. Gi Landbrukets Dataflyt SA samtykke til behandling av eventuelle personopplysninger
 4. Signere databehandleravtale for behandling av eventuelle personopplysninger med Landbrukets Dataflyt SA.
 5. Styre sin dataflyt ved å gi ulike instanser, bedrifter og organisasjoner tilgang/samtykker til de ulike dataflytene i løsningen.

Signering og samtykke gis ved å logge seg på Dataflyt via Produsentregisteret eller BankID sin pålogging, og signere elektronisk for avtaleinngåelsen. Samtidig kan samtykke gis til aktører som skal sende eller motta data om landbruksforetaket.

Se også: Landbrukets dataflyt | Tjenestebeskrivelse Dataflyt

 

Kontaktpersoner i Gartnerhallen:

Ingar Gunstad  ingar.gunstad@gartnerhallen.no

Arve Gladheim   arve.gladheim@gartnerhallen.no