Matforsyning under koronapandemien: Behov for tiltakspakke for norsk frukt og grønt denne uka

Matforsyning under koronapandemien: Behov for tiltakspakke for norsk frukt og grønt denne uka

Korona-pandemien og nedstengingen av store deler av Norge truer forsyningen av grønnsaker, bær og frukt. Forsyningen av norske varer er kritisk framover, siden importen kan bli vesentlig redusert. Norske varer er avgjørende for å forsyne norske forbrukere med frukt og grønt. Derfor har BAMA og Gartnerhallen oppfordret Gartnerhallens produsenter til å opprettholde produksjon.

Elisabeth Morthen i Gartnerhallen og Rune Flaen i BAMA har i møte med Landbruks- og matdepartementet i dag mandag 30. mars bedt myndighetene om at de bidrar i en felles tiltakspakke for å sikre tilgang på arbeidskraft og redusere produsentenes risiko.

BAMA og Gartnerhallen skal arbeide aktivt for å opprettholde vareforsyningen best mulig, for å sikre matforsyningen under pandemien og unngå at produsentenes risiko ved å opprettholde produksjonen blir for stor.  Det er nødvendig med tiltak også fra myndighetene.

BAMA handler med 85 land, og tilgang på varer og transport endres hele tiden som en følge av stengte grenser, nye sikkerhetstiltak mv.  Den manglende forutsigbarheten globalt i overgang til norsk sesong gjør at behovet for forutsigbarhet nasjonalt, er desto sterkere. Korona-krisen og endringene i markedet får store konsekvenser for BAMA, som har permittert ca 300 ansatte som følge av situasjonen. Bama Storkjøkken er hardest rammet, med ca 200 permitterte.

Tilgang på arbeidskraft
Gartnerhallen har arbeidet aktivt med henstillinger til myndighetene direkte, gjennom vårt arbeid i Bondelagets beredskapsgruppe og gjennom media for å sikre at flest mulig utenlandske arbeidere slipper inn i Norge. Fortsatt er det uklarheter rundt regelverket og praktisering av dette, og vi ser flere konkrete eksempler på at arbeider med papirene i orden, ikke slipper inn Norge.

Vår melding til departementet i dagens møte var: Gjør grep umiddelbart. Det er NÅ produsentene må vite om de får tilgang på nødvendig arbeidskraft. Situasjonen er mest prekær for de arbeidsintensive produksjonene. Produsentene står alene med en uforsvarlig høy økonomisk risiko. Mange produsenter sier de vurderer å redusere grøntproduksjonen kraftig, og står i disse dager i valget om de skal dyrke korn i stedet for grønnsaker på hele eller deler av arealet. Resultatet kan bli sterkt svekket norsk produksjon og mangel på grønnsaker, bær og frukt som forbrukerne vil få merke tydelig.

Tiltakspakken
Med den høye risikoen produsentene står overfor, iverksetter BAMA og Gartnerhallen med støtte av dagligvarekundene følgende tiltak:

 • BAMA sammen med dagligvarekjedene skal arbeide aktivt for å sikre at planlagt produksjon så langt som mulig blir omsatt i markedet. Tett oppfølging av markedet og rask kommunikasjon rundt endringer har høyeste prioritet. Nært samarbeid i verdikjeden er viktigere enn noen gang.
 • BAMA oppretter en økonomisk tiltakspakke for å kunne gjennomføre risikoreduserende tiltak i utsatte kulturer, og for å kunne korrigere for markedssvikt. Salgsfremmende tiltak og tiltak for kulturer med kort holdbarhet og stor bruk av manuelle arbeidskraft prioriteres. Beslutninger i BAMA om hvilke tiltak som skal finansieres, vil bli fattet i samråd med Gartnerhallen.
 • Den årlige felles norsk-kampanjen mellom Gartnerhallen og BAMA på 20 mill. kr innrettes aktivt for å bidra til å sikre spesielt utsatte kulturer som følge av krisen.
 • Kampanjetrekkene der Gartnerhallens produsenter sammen med BAMA finansierer aktiviteter, prisjusteringer og kampanjer, opprettholdes på nivå med tidligere år, og benyttes aktivt og koordinert sammen med den ekstra tiltakspakken BAMA finansierer.
 • Prisene til BAMA Industri på varer som omsettes april – juli i år justeres opp.
 • BAMA reduserer oppgjørsfrist til produsent.
 • Tiltakene gjelder i første omgang fram til 1. juni. Ny vurdering vil gjøres etter dette.

BAMA og Gartnerhallen utfordrer myndighetene til å komme med følgende tiltakspakke for frukt- og grøntnæringen nå:

 1. Staten må dekke to-ukers karantenelønn for utenlandsk arbeidskraft med valutajustert tarifflønn
 2. Staten må dekke økte kostnader knyttet til bruk av norsk arbeidskraft (høyere tarifflønn samt eventuelt redusert effektivitet) og utenlandsk arbeidskraft (valutakorrigert norsk tarifflønn)
 3. Staten må dekke økte kostnader for norsk konservesindustri dersom de forplikter seg til å bruke overskudd av norske konsumvarer av frukt og grønt industrielt, som for eksempel bær.
 4. Staten må opprette en kompensasjonsordning for ikke-høstede varer og markedssvikt på planlagt produksjon som ikke lar seg omsette i markedet på grunn av endrede forbruksmønstre. Ordningen må også fungere som et sikkerhetsnett slik at forbrukerne får god tilgang på frukt og grønt til akseptable priser, samtidig som risikoen for produsentene for ikke å få høstet eller solgt produktene reduseres.
 5. Staten må tilrettelegge for utenlandsk arbeidskraft:
  • Alle sesongarbeidere som er i landet må få automatisk forlengelse ut over 6 mnd, med meldeplikt. Forlenget opphold må ikke gå ut over senere søknad om opphold. Gebyret på 6300 kr må bortfalle.
  • UDI må gjenoppta behandling av søknader om opphold og visum. Søknader om visum også etter 18. mars må behandles dersom arbeidere har arbeidskontrakt.
  • Innreisetidspunkt må gjøre fleksibelt (1. april- 1.august)
  • Reglene for innreise må klargjøres
  • Karantenebestemmelser vil bli overholdt

Gartnerhallen og BAMA ba i møtet om at myndighetene gir tydelige avklaringer til produsentene denne uka. Det er nå produsentene tar beslutning om å så og plante for sesongen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland lanserte nå i ettermiddag nyheten om at norske sesongarbeidere får slippe inn i landet. Se mer informasjon på nationen.no.