Nå kan du søke støtte fra Grofondet

Nå kan du søke støtte fra Grofondet

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Fondet skal bidra til økt verdiskaping innen grøntnæringen, gjennom å være med å finansiere prosjekt som vil bygge opp under satsingsområdene til fondet.

Grofondet er nå åpent for å ta imot søknader fra prosjekt som bidrar til å oppfylle fondets mål. Målene til fondet er følgende:

  • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
  • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
  • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Det kan gis støtte til følgende typer prosjekt:

  • Ca. 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. FoU-prosjekt som inkluderer flere ledd i verdikjeden vil bli høyt prioritert. Grofondet er å anse som private midler og det er et mål at FoU-midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
  • Ca. 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsammenslutninger, pakkerier) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging. Produktutvikling og produksjonsutvikling innen verdikjeden som kan skape en merverdi i eksisterende eller nye produkter eller nye bruksområder vil bli prioritert.
  • Ca. 10 prosent til kompetanseheving. Stipender til relevant masterutdanning for grøntnæringen ved anerkjente studiesteder i Norge og internasjonalt. Bidrag til etterutdanning og rekruttering i verdikjeden i grøntnæringen er også innenfor formålet.
  • Det gis ikke støtte til investeringer, bortsett fra der dette er nødvendig for å gjennomføre FoU-prosjekter.

Alle søknader må leveres elektronisk. Søknader vil bli behandlet konfidensielt, men alle søknader som blir innvilget vil bli offentliggjort.

Høres dette interessant ut? Les mer om Grofondet på www.grofondet.no