Slik skal bærekraft bli et konkurransefortrinn for norsk frukt, bær og grønnsaker

Et bilde fra Gartnerhallen

Av: Redaksjonen  Foto: Differ Media / Jørgen Nordby
Sist oppdatert: 29. april 2021

Et forprosjekt for å kartlegge mulighetene i en bærekraftstrategi for grøntnæringen er nå sluttført. - For å lykkes med satsingen er det viktig at arbeidet er drevet av og for produsentene, sier prosjektleder Anne Kari Heen.

Bærekraftig matproduksjon står høyt på den nasjonale agendaen. Dette påvirker også norske forbrukere, og stadig flere peker på at bærekraft har betydning for valgene de gjør i butikken. Sammen med NordGrønt, Produsentforeningen av 1909 og faglagene i jordbruket har Gartnerhallen fått støtte over jordbruksavtalen til å gjennomføre et forprosjekt til en bærekraftssatsing for norsk frukt, bær, poteter og grønnsaker. – En bærekraftstrategi vil bygge konkutrransekraft og bidra til et godt omdømme for norsk grøntproduksjon. Men, skal satsingen lykkes er det avgjørende at det er produsentleddet selv som leder an i dette arbeidet, sier Heen.

Økt omsetning fra en mer bærekraftig grøntnæring

Bakgrunnen for satsingen på bærekraft er rapporten fra det regjeringsoppnevnte "Grøntutvalget"; Grøntsektoren mot 2035 - sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk. I følge rapporten har totalmarkedet for grønt et vekstpotensial på hele 75 prosent. Norskandelen kan økes med 50 prosent. – Klarer grøntnæringa å gjennomføre en bærekraftsatsing kan det, sammen med de andre initiativene i Grøntutvalgets rapport, utgjøre en potensiell omsetningsøkning på 2,35 milliarder kroner for norske grøntprodusenter, sier Heen. Rapporten anbefalte å bygge bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon gjennom et treårig prosjekt med en totalramme på hele 30 millioner kroner. – På bakgrunn av dette ble det tildelt midler til å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge produsentenes behov og holdninger til bærekraft. Det er dette arbeidet vi nå har sluttført, sier Heen.

Bærekraftarbeid må ikke oppleves som merarbeid

En viktig del av forprosjektet har vært å forankre bærekraftstrategien blant grøntprodusentene. – En kritisk suksessfaktor for bærekraftstrategien er at det skaper engasjement og positivitet blant produsentene, og ikke oppleves som merarbeid, sier Heen. Det har derfor blitt gjennomført en kartlegging av hva som motiverer produsentene til å ta i bruk bærekraftige produksjonsmetoder. Heen har snakket med 40 produsenter innen ulike kulturer. – Samtale har avdekket at det er stort engasjement og stor vilje blant produsentene til å gjennomføre en bærekraftstrategi, sier prosjektlederen.

Bærekraft handler også om sosiale forhold og økonomi

Forprosjektet har hatt som mål å definere hva en bærekraftsatsing for grøntnæringen faktisk bør inneholde. Mange tenker at bærekraft bare handler om klima, men klima og miljø er bare én av tre pilarer i bærekraftbegrepet. De andre pilarene er sosial og økonomisk bærekraft. – Produsentene er opptatt av miljø og klima knyttet til produksjonen, men de ser også muligheter knyttet til økonomi og arbeidsforhold. Produsentene ser det derfor som viktig at vi ser på de tre pilarene i sammenheng, sier Heen. Første skritt er å gjøre analyser av nåsituasjonen for norsk grøntproduksjon. – Det er viktig å kjenne nåsituasjonen innenfor alle de tre pilarene. Bærekraft er et vidt begrep, men når vi kjenner nåsituasjonen er det enklere å plukke ut de riktige fokusområdene for videre arbeid, forklarer Heen.

Sosiale forhold er viktig for grøntnæringas omdømme

Koronapandemien har gjort storsamfunnet oppmerksom på hvor avhengig norsk grøntproduksjon er av utenlandsk sesongarbeidskraft. Analyser knyttet til den sosiale pilaren vil gå på de menneskelige relasjonene som produsentene inngår i, som arbeidsforhold og lederkompetanse. En anstendig lønn, arbeidstider og andre arbeidsforhold er eksempler på dette. – De sosiale faktorene er viktige for grøntnæringas omdømme i storsamfunnet, sier Heen.

Bilde

Økonomisk bærekraft er viktig for produsentene

Den økonomiske pilaren er også viktig for en bærekraftig produksjon. Hele fundamentet for en robust produksjon er en god produksjonsøkonomi. – Relevante faktorer er lønnsomhet i produksjonen for ulike bruksstørrelser, utvikling i verdensmarkedet og internasjonale handelsavtaler og tilgang til ny teknologi, forklarer prosjektlederen.

Grøntnæringa bør velge seg ut noen bærekraftindikatorer

Siden bærekraftbegrepet favner så bredt, har forprosjektet konkludert med at den endelige strategien bør prioritere 3 - 5 fokusområder. Med utgangspunkt i de valgte fokusområdene skal det velges ut noen relevant bærekraftindikatorer. – Indikatorene må kunne ses i sammenheng med hvordan vi og andre kommuniserer bærekraft. En samhandling med andre aktører i verdikjeden blir dermed viktig, sier Heen.

Veien videre avhenger av støtte i jordbruksforhandlingene

Forprosjektet har nå resultert i en rapport som beskriver hvordan en bærekraftstrategi kan se ut og hvordan arbeidet bør gjennomføres. – Rapporten skal presenteres til avtalepartnerne i jordbruksavtalen. Veien videre i arbeidet med bærekraftstrategien vil avgjøres i jordbruksforhandlingene i 2021, avslutter Heen.

Forprosjekt: Bærekraft som konkurransefortrinn

Forprosjektet har vært støttet med midler fra nasjonale tilretteleggingsmidler over jordbruksavtalen
Forprosjektet har hatt en styringsgruppe bestående av produsentorganisasjonene sammen med faglagene.
Prosjektleder har vært Anne Kari Heen, innleid fra Norsk Landbruksrådgiving Viken.
Forprosjektets mandat har vært å utarbeide en plan for hvordan en felles bærekraftstrategi med tilhørende bærekraftindikatorer kan utvikles, samt hvordan kompetansen om bærekraftig produksjon kan styrkes på produsentnivå

Relaterte temaartikler

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personalisering og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens Personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller