Ny landbruksteknologi er en kritisk suksessfaktor

Ny landbruksteknologi er en kritisk suksessfaktor

Den norske frukt- og grøntnæringen har et ambisiøst vekstmål for de kommende årene. Samtidig gjør klimaendringene at norsk landbruk må tenke nytt. Etter Gartnerhallens syn er det helt avgjørende at norske produsenter får tilgang til ny teknologi tilpasset norske forhold.

Gartnerhallen har mål om å øke omsetningen med 150 prosent innen 2030. Mange vinder blåser i vår retning. Forbrukerne ønsker å spise helsemessig gunstig mat og de blir stadig mer opptatt av bærekraftig, plantebasert kosthold. Helsemyndighetene har mål om at forbruket av frukt og grønt skal øke med 20 % innen 2021. Flertallet av befolkningen foretrekker norskprodusert frukt, bær og grønt fremfor import. Gartnerhallens målsetting er at så mye som mulig av etterspørselsveksten skal dekkes av norskproduserte varer. Samtidig ligger det en klar forventning til oss produsenter om at de norske varene må være konkurransedyktig på pris og ha minst like god kvalitet som import.

Produksjonen av frukt, bær, poteter og grønnsaker utgjør 12,5 % av verdiskapingen i norsk landbruk, kun slått av melk og kjøtt. Samtidig er grøntbransjen er den mest markedsutsatte sektoren i landbruket, fordi over 90 % av inntektene hentes fra markedet. Norge har høyere kostnadsnivå enn andre land og en betydelig andel av produksjonskostnadene er knyttet til arbeidsutgifter. På den annen side er nordmenn og norske grøntprodusenter digitalt modne. Dermed kan ny implementering av ny teknologi være en av suksessfaktorene for å oppnå den ønskede veksten.

Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Ny teknologi er et virkemiddel for å nå målsettingene om vekst i både forbruk og verdiskaping. Norske FoU-miljøer er verdensledende innen områder som landbruksrobotisering og droneteknologi. Kobles det sammen med den eksponentielle utviklingen som skjer innen datasystemer, stordata og kunstig intelligens vil det kunne føre til store gevinster i landbruket og gi den norske grøntsektoren viktige konkurransefortrinn.

Skal vi lykkes med å utnytte dette markedspotensialet er det viktig at våre produsenter får tilgang til den nye teknologien. Paraplyen «ny teknologi» favner bruk av tekniske hjelpemidler som roboter, droner og andre maskiner for å forenkle og automatisere produksjonen, inkluderer nye produksjonsformer som vertikal produksjon, hydroponi og akvaponi, samt bedre styringssystemer for lys, luft og næring, rensesystemer, lys- og energiteknologi. Det kan være teknologier for mer miljøriktig produksjon, lengre vekstsesong, reduksjon av skadegjørere, mer effektiv innhøsting og mer klimauavhengig produksjon.

Vi ønsker at de teknologiske miljøene i Norge retter seg inn mot frukt- og grønnsaksnæringen. For å oppnå dette er det viktig at vi har tett relasjon til de beste kompetansemiljøene i Norge. For å skape denne møteplassen har Gartnerhallen tatt initiativet til å etablere Teknoforum, – en tenketank for utvikling av norsk landbruksteknologi. Medlemmene i TeknoForum er NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsberg Innovasjon, BAMA og Norsk landbrukssamvirke, sammen med Gartnerhallen. TeknoForum er finansiert av Grofondet.

TeknoForums tre hovedfunksjoner er å være lyttepost, formidler og pådriver for ny og bærekraftig teknologi til frukt-, bær- og grøntprodusentene. Flomsommeren 2017 og ekstremtørken 2018 er påminnelser om at det i fremtidens værmelding vil være varmere, våtere og villere vær. Dette medfører behov for alt fra lettere selvkjørende maskiner som kan manøvrere i våte åkere, til tunneldyrking og kontrollert vanning. Det foregår også mye internasjonal utvikling, men Norge har spesiell topografi og klima. Vi trenger spesialtilpassede løsninger til den norske størrelsen på jordene, bratte produksjonsarealer og lysforhold som skiller seg fra resten av verden. Det er også mye å lære av annen norsk industri. Utfordringen er å finne de teknologiske mulighetene som sørger for økt norsk verdiskaping.

Teknoforum kartlegger derfor tilgjengelig teknologi. På bakgrunn av dette, og i tett samarbeid med forskningsmiljøene som er representert i forumet, initieres prosjekter og tiltak for å få frem løsninger som egner seg til norske forhold og kan bidra til mer effektiv, mer miljøvennlig og mer lønnsom produksjon.

Norsk frukt og grønt har allerede mange fortrinn med god smak, høy kvalitet, lav bruk av plantevernmidler og kortreist produksjon. Selv om god agronomikompetanse vil fortsette å være bærebjelken i produksjonen, tror vi at ny teknologi kan bidra til å forsterke fortrinnene og dermed øke konkurransekraften til norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter.