– Nytt næringspolitisk program er et godt verktøy for å lykkes med grøntsatsingen

– Nytt næringspolitisk program er et godt verktøy for å lykkes med grøntsatsingen

Per Olav Skutle deltok aktivt som Gartnerhallens representant i Bondelagets årsmøte.

Under Bondetinget 30. september vedtok årsmøtet i Norges Bondelag sitt nye næringspolitiske program. – Gartnerhallen har sendt inn flere innspill, og er godt fornøyd med det nye programmet, sier styreleder i Gartnerhallen, Per Olav Skutle.

Sammen med 169 andre delegater fra hele landet, deltok Skutle i Norges Bondelags årsmøte onsdag 30. september. Bondetinget ble for første gang gjennomført digitalt, på grunn av korona-pandemien. Dette var imidlertid ikke til hinder for et produktivt årsmøte med gode debatter.

Det var på forhånd knyttet spesielt stor forventning til behandlingen av nytt næringspolitisk program.  Programmet gjelder fram til 2024, og er grunnlaget for den retningen Norges Bondelag mener at landbruket skal bevege seg i. Det vil dermed legge tydelige føringer for Bondelagets politiske arbeid de neste fire årene.

– Gartnerhallen har bidratt aktivt i høringsprosessen fram mot årsmøtet, og har sendt inn innspill og endringsforslag på en rekke punkter med betydning for grøntsektoren. Flere av disse er tatt direkte inn i programmet. Andre er ivaretatt gjennom andre punkt. Dette er vi godt fornøyd med, og vi vil rose programkomiteen for godt arbeid, sier Per Olav Skutle.

Han vil spesielt trekke fram målet om å utvikle en samlet strategi for å stimulere etterspørsel etter grøntprodukter hos forbrukerne og sikre at ambisjonene for vekst i norsk grøntproduksjon settes ut i livet.

Se det nye næringspolitiske programmet på Bondelagets nettsider

Grøntsektoren er den delen av landbruket som har størst vekstpotensial

Skutle holdt også innlegg i debatten under behandlingen av det nye programmet.

Der viste han til at Grøntutvalget, hvor både Gartnerhallen og Bondelaget deltok, satte mål om forbruksvekst på grønt på 75 % fram mot 2035, og en vekst i norskandelen på 50 %.

– Grøntutvalgets rapport har et hårete mål, men vi mener det er fullt mulig å nå. Rapporten og Bondelagets næringspolitiske program, utfyller hverandre på en god måte. Grøntsektoren er den delen av landbruket som har størst potensial for vekst. Den muligheten må vi ikke skusle bort. Næringspolitisk program er et godt verktøy for å lykkes, sa Skutle i sitt innlegg til årsmøtet.

Ønsker grønt-representasjon inn i styret

Valg av nytt styre i Norges Bondelag sto også på programmet under årsmøtet. I likhet med flere andre delegater, benyttet Skutle anledningen til å påpeke at grøntnæringen kunne vært bedre representert i Bondelags-ledelsen.

I sitt innlegg viste han til at grøntsektoren mottar mellom 2 og 3 % av bevilgningene over jordbruksavtalen. Samtidig står den spiselige delen av grøntproduksjonen for 12 – 13 % av verdiskapingen i norsk landbruk. Korn står til sammenligning for om lag 10 % av den totale omsetningen.

– Sammen med den betydelige satsingen på grønt og potensialet som Grøntutvalget har pekt på, tilsier dette at grøntnæringen absolutt bør ha en representant i styret i Norges Bondelag. Vi oppfordrer valgkomiteen til å ta dette med seg i arbeidet fram mot neste årsmøte, sier Skutle.

Les også: Statsminister-ros til Skjærgaarden Gartneri på Bondetinget