Produksjonsplanlegging av frukt – viktig for å unngå overproduksjon

Produksjonsplanlegging av frukt – viktig for å unngå overproduksjon

Produksjonsplanlegging er avgjørende for å oppnå størst mulig balanse mellom produksjon og etterspørselen i markedet. Gartnerhallen har derfor i år startet med produksjonsplanlegging på frukt, for å ha oversikt over hva produsentene ønsker å produsere, sammenholdt med behovet i markedet.

Gartnerhallen beregner pr i dag produksjonsplaner for alle kulturer, bortsett fra på frukt. Frukt har til nå vært ansett som en produksjon hvor markedet ikke er dekket, og produksjonsplanlegging har dermed ikke vært like nødvendig som i andre kulturer. Vi har de siste årene hatt perioder hvor produksjonen på frukt har vært større enn det markedet kan ta. Et eksempel på dette er produksjonen av plommer høsten 2019.

Gartnerhallen har kartlagt produsentene sine produksjonsønsker på frukt for 2020 til 2024, basert på søknadene som kom inn til søknadsfristen 1. november i fjor. Dette skal danne grunnlaget for å beregne produksjonsplanene. Som en del av dette inngår også å gi produsentene råd om planting, fornying av felt og ikke minst hvilke sorter som markedet etterspør. Arbeidet foretas i tett dialog med BAMA og resten av verdikjeden.

Gartnerhallen er fortsatt av den oppfatning at det er rom for både fornying av fruktfelt og rom for vekst i norsk fruktproduksjon. Men, det er viktig at vi gjør dette på en smart måte, og tilpasset markedets behov. Det er uklokt å vokse i de periodene hvor det allerede er mye varer, og det er klokt å vokse der det er underdekning. Som i andre kulturer er ingen produsenter tjent med overproduksjon. Oversikten Gartnerhallen får gjennom produksjonsplanlegging av frukt, vil gi et godt grunnlag for å vokse smart, og i takt med markedet.

Produksjonsplanene for frukt vil være 5-årsplaner med fordeling av både sorter og volum som sikrer markedsbalanse, muligheter for å utvide sesong, og sorter som tilfredsstiller både dyrkingsmessige krav og forbrukerpreferanser. 5-årsplanene skal rulleres hvert år.

De samme krav som benyttes ved tildeling av årlige produksjonsplaner for andre kulturer, gjelder også for fruktprodusentene. Fristen for søknad om produksjonsplan på frukt er 1. november hvert år.