Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren. Direktoratet minner om opplegg og frister for rapportering.  

Jordbruksforetak, pakkeri og råvaremottak til industri (presseri, fryseri, ferskforedlingsindustri og konservesindustri) skal rapportere sitt matsvinn årlig. Alle skal rapportere for første gang i 2021 for matsvinnet som har oppstått det foregående året, i flg. et oppslag på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Jordbruksforetakene vil bli kontaktet av SSB gjennom den årlige Hagebruksundersøkelsen og Potet- og grovfôrundersøkelsen. Undersøkelsene omfatter for første gang matsvinn. Spørsmål om matsvinn er knyttet til totalt 12 produkter. Undersøkelsene vil bli sendt ut i siste halvdel av januar, med en svarfrist på tre uker. 

Pakkerier og råvaremottak til industri vil motta en forespørsel fra Landbruksdirektoratet i begynnelsen av februar 2021 om å rapportere matsvinn som har oppstått i 2020. Pakkeri og råvaremottak til industri skal rapportere matsvinn for alle produkter som foretaket mottar. Undersøkelsen vil bli sendt ut i løpet av januar, og svarfrist vil trolig være i andre halvdel av februar. 

Matsvinn er definert som alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet planter er høstet.  En konsekvens av denne definisjonen er at nyttbare deler av mat produsert for mennesker og som blir dyrefôr, blir betraktet som matsvinn. Planter som av ulike grunner ikke blir høstet, skal ikke tas med i matsvinnstatistikken.  

Enkelte pakkeri- eller industriaktører deltar i Matvett/NORSUS sin kartlegging av matsvinn. Landbruksdirektoratets kartlegging erstatter ikke Matvett/NORSUS sin kartlegging, men kommer i tillegg til den allerede etablerte rapporteringenog omfatter kun matsvinnet som hører til primærleddet i matkjeden. Avgrensningen mellom primærproduksjonen og industri er nærmere beskrevet i veilederne som finnes på Landbruksdirektoratets nettsider: 

Veiledere for jordbruksforetak 

Veileder for registrering av matsvinn for pakkerier og råvaremottak