Smittevern – Testing for coronavirus kan korte ned reisekaranteneperioden

Smittevern – Testing for coronavirus kan korte ned reisekaranteneperioden

Mattilsynet har i dag foretatt endringer i smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Endringen er først og fremst knyttet til at det nå er mulighet for testing istedenfor reisekarantene, og presisering av hva dette har å si for hvem som kan håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid, f.eks. bær. 

Helse- og omsorgsdepartementets avgjørelse den 22. juni, om unntak fra karanteplikten for arbeidsreisende fra EØS/Schengen-området, innebærer at karanteneplikten gjelder fram til første negative test. Dvs. at ved negativt resultat på første test, er vedkommende unntatt fra karanteneplikt i jobbsammenheng, men ikke på fritiden. Et slikt unntak fra karanteneplikten i jobbsammenheng, vil bety at sesongarbeiderne kan delta i plukking av bær før det har gått 10 dager, som er den ordinære karanteneperioden. 

Smittevernveilederen er oppdatert, og sier følgende om muligheten for å korte ned reisekaranteneperioden: Fra 22. juni er det i Covid-19-forskriften gitt mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for coronatesting som alternativ til karantene for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas på dag fem etter ankomst til Norge. Frem til første negative test foreligger, er personen fortsatt i karantene. Etter negativt resultat på første prøve kan personen håndtere spiseklare produkter med kort omsetningstid. De må imidlertid fortsatt ta den andre prøven. Frem til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i fritidskarantene. 

Erfaringer viser at det er lokale variasjoner på hvor lett det er å få time til testing, og hvor lang tid det tar før det foreligger svar. Dette gjør at unntaket fra reisekarantene i praksis ikke nødvendigvis gir så stor effekt, dessverre. Vi håper at ordningen med digitale prøvesvar som gjelder fra i dag, også vil omfatte sesongarbeidere. 

Departementet sier at det er arbeidsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Sammen med Norges Bondelag har vi gjort en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet, og bedt om at arbeidsgiver fritas fra denne kostnaden, og at den dekkes av det offentlige. I argumentasjonen for å fjerne denne kostnaden for arbeidsgiver, mener vi det er grunn til å anta at i valget mellom reisekarantene og testing kan samfunnet tjene på at arbeidsgiver velger testing for sine arbeidere. Det er det alternativet som gir mest eksakt viten til bruk for videre smittesporing og kunnskap om utbredelsen av Covid-19. Tilbud om gratis testing vil være et viktig bidrag til at flere blir testet. I den grad det åpnes for å kunne velge mellom karantene og testing for arbeidere også fra tredjeland, ber vi om at de også må omfattes av en offentlig finansieringsordning for testregimet. 

Ytterligere lemping av restriksjonene fra 15. juli
Fra 15. juli vil det åpnes for at personer fra flere land med tilfredsstillende smittesituasjon vil slippe karantene. Folkehelseinstituttet vil lage en oversikt over disse landene, og denne listen vil oppdateres regelmessig. Hvem som pålegges reisekarantene vil kunne endre seg over tid. Karanteneperioden løper fra den dagen personen ankommer landet, og reisekarantene gjennomføres der arbeidstaker er innkvartert