Smittevernveileder for grøntprodusenter er klar

Smittevernveileder for grøntprodusenter er klar

Myndighetenes veileder for å hindre spredning av koronaviruset er på plass.

Mattilsynets veileder skal bidra til friske arbeidstakere og til å opprettholde produksjonen av trygg mat. Veilederen inneholder råd og informasjon, inkludert en sjekkliste for godt smittevern i grøntproduksjon.

– Det er bra at smittevernveilederen nå er på plass, slik at vi får større forutsigbarhet og klarhet i hvilke regler grøntprodusentene må forholde seg til i sommer, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Gartnerhallen har bidratt aktivt med innspill til veilederen, med mål om gode og praktiske løsninger for produsentene. Et positivt resultat av dette arbeidet er blant annet at det nå legges til rette for å kunne utføre arbeid i karantenetida.

– Samtidig er det utfordrende at arbeidere i innreisekarantene ikke kan høste eller håndtere varer som skal ut i markedet innen 2-3 dager. Smitteverntiltakene innebærer også betydelige kostnader for produsentene. Vi forventer ytterligere oppmykning av veilederen og tiltakene i takt med at smittesituasjonen endrer, og forhåpentligvis forbedrer seg, sier Gladheim.


Under viser vi til deler av informasjonen som du finner i veilederen. Vi oppfordrer imidlertid alle som er involvert i norsk grøntproduksjon til å lese veilederen i sin helhet for fullstendig informasjon.

De tre viktigste tiltakene for å bremse smitte er:

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede på arbeid
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Veilederen gjelder fra 14. mai 2020 og vil bli oppdatert ved behov.

De tre viktigste tiltakene for å bremse smitte er god hygiene, redusert kontakt mellom mennesker og at syke personer ikke er fysisk til stede på arbeid .

Risikovurdering og tiltaksplan

Smittevern og drift i tråd med lover og regler er ditt ansvar som arbeidsgiver. Du må derfor gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet, inkludert risikovurdering av smitte.

Basert på risikovurderingen må du lage en tiltaksplan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning. Bedriftshelsetjenesten eller Norsk Landbruksrådgivning kan gi råd om dette.

Trykk på bildet for å laste ned plakater på ulike språk.

Informasjon og opplæring av ansatte

Arbeidstakerne er pålagt å følge smittevernstiltakene. Du som arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig informasjon og opplæring av de ansatte. Benytt tolk ved behov. Du må dokumentere at opplæringen er gjennomført.  

Heng gjerne opp plakater med informasjon ved håndvasker, spiserom, garderober og lignende. 

Hvem kan møte på arbeid?

Veilederen inneholder flere punkter som avklarer spørsmål tilknyttet jobb/karantene/isolasjon og unntak fra karantene.

Personer kan møte på arbeid hvis de:

  • Ikke har symptomer på sykdom
  • Ikke er i hjemmekarantene eller isolasjon
  • Ikke har hatt symptomer på luftveisinfeksjon det siste døgnet

Personer som har hatt covid-19 må følge egne råd for når isolasjon kan oppheves. Se informasjon om opphevelse av isolasjon hos Folkehelseinstituttet.

Personer som ankommer Norge fra utlandet, skal i reisekarantene i 10 dager. Friske sesongarbeidere uten symptomer på covid-19 kan utføre arbeidsoppgaver med lav smitterisiko i reisekaranteneperioden, under forutsetning av at de kan overholde gjeldende avstandskrav og følger generelle smittevernråd.

Personer i reisekarantene har ukjent smittestatus og kan ikke jobbe med innhøsting der man kommer i direkte kontakt med spiseklare grøntprodukter som skal omsettes innen to til tre dager, for eksempel bær eller salat.

Personer som bor sammen med eller har vært i nærkontakt med covid-19-smittet person, skal i hjemmekarantene og skal ikke møte på jobb. Personer som har symptomer på sykdom, selv ved milde luftveissymptomer, skal ikke møte fysisk på jobb. Personer med påvist eller sannsynlig covid-19 skal i isolering.  

Inndeling i arbeidslag

Som et minimum skal det være minst 1 meter avstand mellom personer, både innendørs og utendørs.  

Arbeidstakere bør deles inn i arbeidslag på maksimum fem personer. Da vil kun ansatte i arbeidslaget bli berørt av en eventuell hjemmekarantene eller isolasjon, og ikke alle ansatte på gården. For større virksomheter der arbeidslag på fem personer er uhensiktsmessig, må risikovurdering for lokale tilpasninger gjennomføres. 

Arbeidslaget bør innkvarteres sammen, være uendret gjennom hele arbeidsperioden og holde avstand til andre arbeidslag. Arbeidsgiver må oppbevare oversikt over hvilke arbeidstakere som har inngått i hvilket arbeidslag. 

Innkvartering

Bovilkårene på produksjonssted/gården skal medføre tilfredsstillende isolering ved covid-19 og sikre effektivt og forsvarlig smittevern.  

Arbeidstakere med påvist eller sannsynlig covid-19 må flytte til isolasjonsbolig med eget toalett/bad, og unngå opphold i felles oppholdsrom sammen med andre. Nærkontakter må være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer. Det er kommunen som tar stilling til om vilkårene for isolasjonsbolig er oppfylt, eller om kommunen skal stille isolasjonsbolig til disposisjon. 

De grunnleggende kravene til innkvartering av arbeidstakere gjelder fortsatt, med inntil fire arbeidstakere på samme soverom.  

Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet en leilighet/del av et bygg som inneholder soverom + bad/toalett og kjøkken), maksimum 5 personer, som tilsvarer antallet i et arbeidslag. Hvis et arbeidslag deler fellesarealer og kjøkken/bad med andre arbeidslag, må det etableres rutiner som ivaretar avstandskrav, og sikrer forsvarlig rengjøring mellom hver gang arealene brukes.  

Hygiene og renhold

Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle. Hender bør vaskes hyppig og grundig, og som et minimum ved ankomst arbeidssted, mellom ulike oppgaver, etter toalettbesøk, før og etter kjøkkenarbeid og spising samt før og etter røyking/snusing.  

Ved hver håndvask skal det være såpedispenser, papirhåndklær og søppelbøtte. Alkoholbasert desinfeksjon er et alternativ på steder der det ikke er håndvaskmuligheter.  

Kontaktflater som ofte berøres må ha forsterket renhold. Som arbeidsgiver må du vurdere hvilke arealer på gården din som må prioriteres med hyppigere renhold. 

Les også: Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 (Folkehelseinstituttet)

Det er ingen kjente tilfeller av smitte fra norskprodusert eller importert mat. For all matproduksjon gjelder de vanlige hygienereglene.

Trygg mat – krav til grøntprodusenter

Det er ingen kjente tilfeller av smitte fra norskprodusert eller importert mat. Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke kjent hvor lenge viruset overlever på overflater, men forsking tyder på at det kan overleve fra få timer til flere dager.  

For all matproduksjon gjelder de vanlige hygienereglene for næringsmidler. Et grunnleggende krav er at personer som håndterer næringsmidler skal være friske. Ansatte i primærproduksjon eller i annen type næringsmiddel-produksjon som har symptomer på influensa, halsinfeksjon, magesyke eller betente sår på hendene, skal ikke håndtere næringsmidler eller lage mat til andre. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer i reisekaranteneperioden ikke håndterer spiseklare produkter med kort omsetningstid (som bær og salat) fra to til tre dager før innhøsting starter.  

Selvplukk og utsalgsboder

Ved tilbud om selvplukk må dette gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes føringer. Dette innebærer å legge til rette for god avstand mellom besøkende og god håndhygiene. Håndvask/desinfeksjon for alle besøkende er anbefalt. Du bør også sørge for forsterket renhold av betalingsterminal, vaskefasiliteter og lignende. Vurder muligheter for å redusere antall mulig berøringspunkter, eksempelvis ved at ansatte håndterer veieutstyr.

Utsalgsboder må forholde seg til smittebegresende tiltak på lik linje med andre næringsmiddelvirksomheter, i tillegg til generelle hygieneråder som til enhver tid gjelder ved salg av mat. Bruk gjerne oppmerking eller egnet køsystem for å legge til rette for avstand mellom kunder. Kundene bør kun ta på de varene de skal kjøpe.

Vanlige krav om registrering av virksomheten hos Mattilsynet gjelder.

Du må sette deg inn i lokale smittevernbestemmelser

Du må sette deg inn i de lokale smittevernbestemmelsene, og følge disse. Se kommunens nettsider eller kontakt kommunehelsetjenesten. Kommuneoverlegen/smittevernlegen har vide fullmakter og kan stenge ned virksomheter om nødvendig. 

Har du konkrete spørsmål om
  • Smittevern: kontakt kommunehelsetjenesten 
  • Innkvartering eller arbeidsmiljø: kontakt Arbeidstilsynet 
  • Mattrygghet: kontakt Mattilsynet 

Les også: Ditt ansvar som arbeidsgiver – arbeidsvilkår, HMS og smittevern

Nettkurs om smittevernveilederen

Norges Bondelag har nylig lansert et nettkurs med gjennomgang av smittevernveilederen. Kurset er gratis for medlemmer i Norges Bondelag. Andre kan kjøpe tilgang til kurset i Bondelagets nettbutikk. Les mer om kurset på Bondelagets nettsider.

Nyttige lenker: