Unik satsning på bærekraft fra et samlet produsentledd

Unik satsning på bærekraft fra et samlet produsentledd

Et forprosjekt som beskriver hvordan bærekraft kan bygges som konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon er ferdigstilt og ble 1. mars oversendt til Landbruksdirektoratet. Rapporten vil være et viktig grunnlag inn i årets jordbruksforhandlinger.

Forbrukertrendene viser økt fokus på plantebasert kosthold og norskproduserte matvarer, kombinert med krav om bærekraftig produksjon. Rapporten «Grøntsektoren mot 2035» formulerte en vekstambisjon på 75 % for forbruk av grønt innen 2035 og en 50 % økning av norskandelen.

− Allerede i arbeidet med «Grøntsektoren mot 2035» ble bærekraft identifisert som et av seks strategisk viktige satsingsområder. Det er et sterkt ønske fra et samlet produsentledd om å bygge bærekraft som et konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon, sier Fritjof Sandstad, som representerer Nordgrønt i forprosjektets styringsgruppe.

Dette støttes av Ragnar Swift.
− For å lykkes er det avgjørende at det er produsentleddet selv som leder denne satsingen, og vi opptatt av å komme i gang med dette arbeidet så raskt som mulig, sier Swift, som representerer Produsentforeningen 1909 i styringsgruppen.

− Dette er bakgrunnen for at Nordgrønt, Produsentforeningen 1909, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sammen med Gartnerhallen, har samarbeidet om en beskrivelse av hvordan denne satsingen kan bygges opp og gjennomføres, sier Elisabeth Morthen.

Klikk på bildet for å lese hele rapporten

Forløpet til rapporten

I jordbruksoppgjøret 2019 ble det enighet om en satsing på innovasjon og vekst i grøntsektoren, med mål om å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare.

Som en del av satsingen ble det etablert et rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren. Utvalget leverte i 2020 rapporten «Grøntsektoren mot 2035» der bærekraft ble identifisert som et av seks strategisk viktige satsingsområder for å nå vekstambisjonen og økningen i norskandel. Rapporten anbefalte å bygge bærekraft som konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon, gjennom et 3-årig hovedprosjekt med en totalramme på 30 MNOK. På bakgrunn av dette, ble det tildelt midler med støtte fra nasjonale tilretteleggingsmidler over jordbruksavtalen til et forprosjekt.

Plan for satsingen
Forprosjektet har beskrevet innhold og organisering av det 3-årige hovedprosjektet, som skal utvikle bærekraft til å bli et konkurransefortrinn for norsk grøntproduksjon. En kritisk suksessfaktor for hovedprosjektet er å skape engasjement og positivitet for satsingen. Forprosjektet har derfor brukt mye tid på å forankre et hovedprosjekt blant produsentene. Det har vært viktig å avdekke hva som motiverer dem til å anvende bærekraftige prinsipper og metoder i sin produksjon.

Med en finansiering over jordbruksavtalen vil hovedprosjektet starte tidlig i 2022 og være todelt. Den ene delen består av utvikling av en bærekraftstrategi, med utvalgte fokusområder og tilknyttede, kvantifiserbare bærekraftindikatorer. Alle de tre pilarene innen bærekraft vil legges til grunn: klima/miljø, sosial og økonomisk bærekraft. Det skal gjøres analyser av nåsituasjonen for norsk grøntproduksjon, som grunnlag for mål for den norske produksjonen. Resultatet vil også kunne brukes til sammenligning med andre nasjonale og internasjonale mål. Den andre delen består av en plan for kompetanse på bærekraft i produsentleddet.

Å utvikle og gjennomføre en bærekraftstrategi med tilhørende kompetanseløft er grunnleggende for å gi alle grøntprodusenter eierskap til målet. Eierskapet er viktig for å skape motivasjon for å løfte egen produksjon mot målene som blir definert i bærekraftstrategien. Kompetanseløftet er viktig for å heve hele den norske grøntproduksjonen mot enda mer bærekraftig produksjon.

Totalrammen for finansieringen er 63,8 MNOK, hvorav 41,8 MNOK er offentlig finansiering og 22 MNOK er egenfinansiering fra prosjekteierne. Eksempler på dette er et prosjekt på lønnsomhetsutvikling for produsentene i Gartnerhallen, teknologiprosjekter innen solkraft og ren energi i Bondelaget og SUBTECH-prosjektet om klimavennlige vekstmedium som fullgodt alternativ til torv og kokos i regi av NIBIO, hvor det også deltar veksthus- og bærprodusenter fra ulike deler av landet. Produsentene bidrar også med annen form for egeninnsats, dette fremkommer spesielt under gjennomføring av kompetansehevingstiltak, i tillegg til tiltak knyttet til informasjon og dokumentasjon i del 1 bærekraftstrategi.

Anvendelse og ønskede gevinster
«Grøntsektoren mot 2035» formulerte en vekstambisjon for forbruk av frukt og grønt på 75 % og en 50 % økning av norskandelen innen 2035. Gjennom et vellykket hovedprosjekt vil dette kunne utgjøre en potensiell omsetningsøkning på 2,35 mrd. kroner for norske grøntprodusenter, samtidig som forbrukernes ønsker imøtekommes. Andre effekter av hovedprosjektet er etablering av stolthet og høyere kompetansenivå innen både klima- og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft blant produsentene. Dette vil stimulere til rekruttering, som igjen kan sikre og øke selvforsyningsgraden. En mer bærekraftig grøntproduksjon kan også gi stor samfunnsnytte, gjennom blant annet reduserte klimautslipp, økt karbonbinding og økt biologisk mangfold.

Prosjekteierne – og deres rolle i hovedprosjektet

Norges Bondelag
Norges Bondelag er den største organisasjonen for næringspolitikk og service for bønder i Norge. De har som mål å fremme felles saker for produsenter, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Deltager i styringsgruppen, arbeidsgruppen og referansegruppen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Deltager i styringsgruppen, arbeidsgruppen og referansegruppen.

Nordgrønt
Nordgrønt er Coop Norge sin samarbeidsorganisasjon. Deltager i styringsgruppen, arbeidsgruppen og referansegruppen.

Produsentforeningen 1909
Produsentforeningen 1909 leverer til enkelte mindre, uavhengige grossister. Deltager i styringsgruppen, arbeidsgruppen og referansegruppen.

Gartnerhallen
Gartnerhallen er den største produsentorganisasjonen (omlag 65 prosent av produksjonen) og er hovedleverandør til BAMA, som selger videre til to dagligvarekjeder; NorgesGruppen og REMA 1000. Gartnerhallen leder av styringsgruppen og deltager i arbeidsgruppen og referansegruppen.

Les også:

Gartnerhallens forslag om et vekst- og innovasjonsprogram for å sikre at forbruksveksten på frukt og grønt dekkes av norsk produksjon, har fått gjennomslag på Bondelagets representantskap.

Gartnerhallen-kongressen 2018: Gartnerhallen skal ta posisjonen som landbrukets fremste talerør for vekst og utvikling. Derfor lanserer vi «Vekst og innovasjonsprogram» slik at mest mulig av forbruksveksten kommer fra norsk produksjon.