Vedtekter

Et bilde fra Gartnerhallen

Vedtektene er reglene Gartnerhallen som samvirkeselskap styres etter. Vedtektene bestemmes av årsmøtet i Gartnerhallen SA.

§ 1 Foretaksform

Gartnerhallen SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Forretningsadressen er Oslo.

§ 2 Formål

Gartnerhallen SA har som formål å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser, både på kort og lang sikt. Formålet skal søkes oppnådd gjennom markedsføring og omsetning av medlemmenes produkter, produksjonsplanlegging og andre aktuelle tiltak.

Det skal legges vekt på produksjon av produkter av høy kvalitet, som markedet etterspør. Gartnerhallen skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter, og i tillegg ivareta medlemmenes øvrige felles interesser.

Gartnerhallen SA kan ved innskudd eller på annen måte ta del i andre foretak og inngå avtaler for å oppnå formålet i samarbeid med andre organisasjoner eller bedrifter.

§ 3 Medlemskap

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt, bær og planter kan ha medlemskap i Gartnerhallen SA. Medlemskapet skal registreres på organisasjonsnummer.

Medlemskap i Gartnerhallen SA fordrer produksjonsplan eller kontrakt samt leveranse gjennom Gartnerhallen SA. Medlemskap i Gartnerhallen SA gir rett til, innenfor nærmere angitte kriterier i regler for levering og produksjonsplanlegging, tilgang til Gartnerhallen SAs markedsadgang. Medlemmets virksomhet må ikke være i konflikt med Gartnerhallen SAs formål.

Ved overtakelse av eiendom med produksjonsapparat fra uttredende medlem, skal nytt medlem tas opp med det uttredende medlemmets rettigheter, dersom ikke særlige forhold tilsier annet.

Inntil to personer knyttet til enkeltpersonforetak kan registreres i et felles medlemskap. I andre foretaksformer skal alle eierne av foretaket registreres i et felles medlemskap. Endringer i eierskap skal meldes til Gartnerhallen SA umiddelbart.

Medlemskapet kan ikke pantsettes.

§ 4 Økonomiforhold

§4 a Kontingent og serviceavgift

For hvert medlemskap betales årlig en kontingent bestående av et fast kronebeløp. I tillegg betales en serviceavgift i forhold til medlemmenes omsetning gjennom Gartnerhallen SA. Årsmøtet fastsetter størrelsen på den faste kontingenten og den omsetningsavhengige serviceavgiften.

§4 b Disponering av årsoverskudd

Årsoverskuddet kan disponeres til egenkapital, etterbetaling og/eller etterbetalingsfond. Etterbetaling av årsoverskudd foretas på grunnlag av medlemmenes omsetning med Gartnerhallen SA siste år.

§4 c Utdeling

Ved utdeling fra etterbetalingsfondet skal dette skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med Gartnerhallen SA i de tre siste hele årene før det aktuelle årsmøtet. Ved eierskifte i treårsperioden, legges også tidligere medlem sin omsetning til grunn ved beregning av utdeling fra etterbetalingsfondet. Utmeldt medlem har ikke krav på utdeling fra etterbetalingsfondet.

§ 5 Leveringsplikt

Medlemmene skal levere sin salgsproduksjon til Gartnerhallen SA i henhold til regler fastsatt av styret.

§ 6 Innmelding

Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Hvert medlemskap skal godkjennes av styret. Nye medlemskap kan tegnes dersom dette fremmer Gartnerhallen SAs formål. Søkers virksomhet må ikke være i konflikt med Gartnerhallen SAs formål.

§ 7 Utmelding

Dersom medlemmet ønsker å melde seg ut av Gartnerhallen SA må dette bekreftes skriftlig. Inngått plan for sesongen må oppfylles før man kan tre ut av medlemskapet. Styret kan gi dispensasjon for sistnevnte. Ved uttredelse skal ethvert annet økonomisk mellomværende være oppgjort.

§ 8 Overtredelse og utestenging

Bryter et medlem vedtektene eller aktivt skader eller motarbeider Gartnerhallen SAs interesser, kan Gartnerhallen SA avvike fra medlemmets produksjons- og leveringsplan for senere perioder, ilegge en økonomisk sanksjon, eller stenge medlemmet ute fra Gartnerhallen.

Et medlem kan ved skriftlig påbud utestenges når medlemmet har krenket Gartnerhallen SA ved vesentlig mislighold eller når tungtveiende grunner ellers tilsier utestenging. Før et medlem kan fratas hele eller deler av produksjons- og leveringsplanen og/eller utestenges med hjemmel i denne paragrafen, må forholdet være skriftlig begrunnet. Medlemmet skal ha anledning til å redegjøre saken overfor styret. Utestengt medlem har ikke krav på tilbakebetaling av andelsinnskudd eller på noe av lagets øvrige formue. Dette gjelder også ved fordeling av gjenværende formue ved en eventuell oppløsning av Gartnerhallen SA.

Ved utestenging skal ethvert annet økonomisk mellomværende være oppgjort.

Et medlemskap opphører dersom medlemmet ikke har hatt produksjonsplan og leveranse siste kalenderår. Gartnerhallen SA kan etter søknad fra medlemmet dispensere fra sistnevnte.

§ 9 Tvisteløsning

Tvist mellom medlemmer eller mellom et medlem og Gartnerhallen SA skal i første rekke søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person. Med mindre begge parter er enige om at tvisten skal avgjøres ved alminnelig domstolsbehandling, skal saken avgjøres ved voldgift, etter bestemmelsene i lov av 14. mai 2004 nr 25 om voldgift.

§ 10 Gartnerhallen SAs regioner

Gartnerhallen SAs medlemmer grupperes i regioner. Årsmøtet i Gartnerhallen SA fastsetter etter innstilling fra styret antall regioner og grenser for disse.

Gartnerhallen SAs medlemmer som har planlagt produksjon til industri er også medlemmer i Gartnerhallen SAs industriregion. Styret vedtar hvilke produksjoner dette gjelder.

Industriregionen reguleres av vedtektene som gjelder for regionene.

§ 11 Regionrådet

Regionrådet skal bestå av 4 medlemmer valgt for 2 år og leder valgt for 1 år. Nestleder velges for 1 år blant rådsmedlemmene. Utover dette konstituerer rådet seg selv. Begge kjønn skal være representerte i regionrådet.

Regionrådet avholder møte så ofte leder finner det nødvendig, når det forlanges av to av regionrådets medlemmer eller styret ønsker behandling av angitt sak.

Utskrift av referat fra møter i regionrådet skal sendes til styret i Gartnerhallen SA.

§ 12 Regionrådets oppgaver

Regionrådet utgjør bindeleddet mellom medlemmene i den enkelte region og Gartnerhallens ledelse. Det skal normalt avholdes minst to møter i regionrådet årlig, årssamling og minst ett fagmøte/informasjonsmøte.

Regionrådets konkrete arbeidsoppgaver er å:

 • være medlemmenes kontaktledd mot Gartnerhallens administrasjon
 • være kommunikasjonskanal mellom medlem, administrasjon og styret
 • være høringsorgan for styret
 • bidra i arbeidet med produksjonsplanlegging og opptak av nye medlemmer
 • representere Gartnerhallen ved lokale/regionale aktiviteter
 • oppnevne regionens kulturansvarlige produsenter (RKP)
 • være kontaktorgan overfor andre organisasjoner og lag, bl.a. varemottakere
 • arrangere medlemsmøter med både faglig og sosialt innhold
 • bidra til å sikre et godt produsentmiljø i regionen

§ 13 Årssamling

Årssamling i regionene skal avholdes innen 15. februar hvert år. Innkalling sendes skriftlig med 14 dagers varsel til alle medlemmer. Innkallingen skal inneholde saksliste, årsrapport og valgkomiteens innstilling. Ekstraordinære årssamlinger for behandling av bestemt angitt sak kan holdes etter vedtak av regionrådet eller når minst 1/3 av medlemmene i regionen forlanger det.

Før årssamlingen starter, skal antall stemmeberettigede registreres og godkjennes.

Hvert medlemskap har inntil to stemmer forutsatt at det er registrert to eller flere medlemmer innenfor et felles medlemskap.

Årssamlingen skal ha følgende saksliste:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av referent
 • Valg av to medlemmer til å underskrive referat fra årssamlingen
 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av regionrådets årsrapport
 • Valg av leder for ett år
 • Valg av medlemmer til regionrådet for to år
 • Valg av nestleder for ett år
 • Valg av varamedlemmer til regionrådet for ett år i nummerrekkefølge
 • Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for tre år
 • Valg av leder og nestleder i valgkomiteen
 • Valg av utsendinger med varamedlemmer i nummerrekkefølge til årsmøtet i Gartnerhallen SA
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Valg av leder skal skje skriftlig. Andre valg skjer skriftlig når noen forlanger det. I tillegg skal årssamlingen forelegges regionens arbeidsplan for det kommende året. Saker som ønskes behandlet i årssamlingen må være kommet regionrådet i hende innen 31. desember før årssamlingen.

§ 14 Regional valgkomité

Regionen skal ha en valgkomité bestående av minst 3 personer med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges for 3 år. Blant komitemedlemmene velger regionens årssamling komiteleder for ett år. Medlemmene av valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

Regionens valgkomité skal arbeide etter den til enhver tid gjeldende instruks for valgkomiteer i Gartnerhallen SA.

Valgkomiteens innstilling skal sendes med innkallingen til årssamlingen. Innstillingen skal inneholde forslag til verv iht. §§ 11 og 13.

Dersom innstillingen fra valgkomiteen ikke er enstemmig, skal stemmegivningen komme til uttrykk overfor årssamlingen.

Gartnerhallen SAs årsmøte fastsetter instruks for valgkomiteene.

§ 15 Styret

Styret består av styreleder og 5 styremedlemmer. Det velges 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge.

Styret velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Styreleder velges for 1 år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år.

Administrasjonens leder møter i styret med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styret holder møte så ofte styreleder finner det nødvendig eller det forlanges av to styremedlemmer. Har et styremedlem forfall, skal vedkommende varsle så varamedlemmet kan innkalles.

Styreleder skal sørge for at sakene blir utredet og utsendt til styremedlemmene i god tid før styremøtet, og at dokumenter som angår sakene er til stede og tilgjengelig for styret.

Over møtene føres protokoll. Protokollen skal føres fortløpende og angi hva saken gjelder, grunnlaget for saksbehandlingen og hvilket konkret vedtak som er fattet. Protokollen skal angi hvem som var til stede under behandlingen av de enkelte saker. Den skal underskrives av de møtende styremedlemmer.

Til gyldig vedtak kreves at et flertall av styrets medlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve tilført protokollen hvorledes de har stemt og hvorfor.

§ 16 Styrets oppgaver

Styret skal lede foretaket i samsvar med vedtektene og vedtak i årsmøtet.

Styret skal:

 • Utarbeide strategier og arbeidsplaner for foretaket.
 • Utarbeide drifts- og investeringsbudsjett og påse at dette blir fulgt.
 • Påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og at foretakets virksomhet er forsvarlig organisert.
 • Følge opp inngåtte avtaler.
 • Utarbeide årsmelding og regnskap til Gartnerhallen SAs årsmøte.
 • Forberede og gi innstilling til årsmøtet om saker det skal fattes vedtak i, unntatt valgkomiteens innstilling.
 • Fastsette prosedyrer for opptak av nye medlemmer.
 • Fastsette regler for levering og produksjonsplanlegging.
 • Fastsette regler for kredittid fra medlemmenes vareleveranser til oppgjør finner sted.
 • Ansette og avsette daglig leder, fastsette lønn, arbeidsbetingelser og stillingsinstruks.

§ 17 Tegning av firma

Styreleder og daglig leder sammen, eller to styremedlemmer og daglig leder sammen, forplikter Gartnerhallen SA med sine underskrifter. Styret kan meddele prokura.

§ 18 Årsmøte

Årsmøtet er Gartnerhallen SAs øverste myndighet.

Årsmøtet består av 35 valgte utsendinger fra regionene, jfr. § 13. Styret fordeler antall utsendinger på de geografiske regionene med 50 % vekt på antall medlemmer og 50 % vekt på omsetning gjennom Gartnerhallen SA i regionen.

Andelen til de medlemmene som kun leverer til industri tillegges industriregionen og tas ut av de geografiske regionene, og andelene til de medlemmene som leverer både til konsum og til industri deles i to like deler i beregningen av årsmøterepresentasjonen. Alle regionene har minimum én utsending. Styret er ikke medlemmer av årsmøtet, men styreleder har møteplikt. Øvrige styremedlemmer har møte- og talerett i årsmøtet.

Administrasjonens leder møter i årsmøtet med talerett, men uten stemmerett.

Innkalling til årsmøtet skjer ved styrets leder med minst 14 dagers varsel til årsmøtedeltakerne. Med innkallingen skal følge saksliste og innstilling fra valgkomiteen. Årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan sendes årsmøtedeltakerne minst 7 dager før årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Valgene, herunder fastsettelse av de tillitsvalgtes honorarer, fremlegges av valgkomiteens leder.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller utsendinger som representerer 1/10 av medlemmene krever det. Et slikt skriftlig krav fra utsendingene forutsetter at det foreligger fullmakt fra medlemmene.

I det ordinære årsmøtet behandles:

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Valg av to utsendinger til å underskrive protokoll.
 • Avgjøre åpent eller lukket møte.
 • Styrets årsberetning og regnskap for foretakets samlede virksomhet.
 • Anvendelse av disponible midler.
 • Fastsettelse av kontingent og godtgjørelse for foretakets tillitsvalgte.
 • Valg av leder i styret for ett år.
 • Valg av medlemmer til styret for to år.
 • Valg av nestleder i styret for ett år.
 • Valg av varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge.
 • Valg av møteleder med vararepresentant for påfølgende års årsmøte.
 • Valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til valgkomiteen iht. § 20.
 • Valg av leder og nestleder i valgkomiteen.
 • Valg av revisor etter forslag fra valgkomiteen.
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen.

I tillegg skal årsmøtet forelegges budsjett og arbeidsplan.

Saker som et medlem vil ha behandlet i det ordinære årsmøtet må sendes via regionene. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være kommet inn til styret innen 10. februar.

Årsmøtet kan beslutte ekstraordinært møte innkalt for å behandle saker som er reist i møtet.

Med mindre annet er bestemt iht. §§ 21 og 22 kreves for gyldig vedtak i årsmøtet flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør møteleder utfallet, selv om møteleder ikke har stemmerett i årsmøtet, unntatt ved valg da stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Det føres protokoll fra møtet som underskrives av møteleder og to utsendinger som velges i møtet.

§ 19 Sentral valgkomité

Gartnerhallen SA skal ha en valgkomité bestående av 6 personer med personlige varamedlemmer. Medlemmene velges for 3 år. Blant medlemmene velger årsmøtet leder og nestleder for ett år. Medlemmene av valgkomiteen kan ikke gjenvelges.

Valgkomiteens innstilling skal sendes med innkallingen til årsmøtet. Innstillingen skal inneholde forslag til verv iht. §§ 16 og 18.

Er innstillingen fra valgkomiteen ikke enstemmig, skal stemmegivningen komme til uttrykk overfor årsmøtet.

Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet om godtgjørelse til Gartnerhallen SAs tillitsvalgte. Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.

§ 20 Tillitsvalgte

Alle som er medlemmer (også innenfor et felles medlemskap) er valgbare til tillitsverv i Gartnerhallen SA. Det kan velges opp til to personer på ett medlemskap, men det forutsettes at vervene ikke medfører habilitetsproblemer. Den som velges skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt/ha eierinteresser i konkurrerende virksomhet. Ved valg til styret, kan inntil én person velges uten å være medlem i Gartnerhallen. Tillitsvalgte fratrer sine verv ved opphør av sitt medlemskap i Gartnerhallen SA.

Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og valgkomiteens leder til årsmøtet i Gartnerhallen SA skal alltid skje skriftlig. Andre valg skjer skriftlig når noen forlanger det. For å anses valgt må vedkommende oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår en kandidat ikke det, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer, og da anses den valgt som får flest stemmer. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

§ 21 Vedtektsendringer

Forandringer i vedtektene skal besluttes i årsmøte med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

Vesentlige vedtektsendringer krever minst fire femtedels flertall av de avgitte stemmer, jfr. Samvirkelovens § 54.

Det må angis i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på. Forslag til endringer skal først ha vært til behandling i regionenes årssamlinger.

§ 22 Oppløsning

Forslag om oppløsning behandles av årsmøtet etter at det først er behandlet i regionene. Til gyldig beslutning kreves at to tredjedeler av årsmøteutsendingene er til stede og at minst to tredjedeler av de fremmøtte stemmer for forslaget.

Møter ikke så mange, avgjøres saken i ekstraordinært årsmøte som kalles sammen med ikke kortere frist enn én måned. Oppløsning kan da besluttes med to tredjedels stemmeflertall uansett antall fremmøtte. Møtet velger et avviklingsstyre.

Gjenværende formue etter at all gjeld er dekket fordeles på de som har vært medlem i løpet av de siste 10 år før oppløsning, og da i forhold til deres samlede omsetning med Gartnerhallen SA de 10 siste årene fra oppløsningstidspunktet.

Endringer i vedtektene for Gartnerhallen SA ble vedtatt av årsmøtet 15. juni 2021.

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller