Dette betyr jordbruksavtalen for deg som grøntprodusent

Landskap Frosta

Av: Gunn Jorunn Sørum  Foto: BAMA, Mathias Fossum
Sist oppdatert: 19. mai 2023

16.mai kom staten og Norges Bondelag til enighet i årets jordbruksforhandlinger. Gartnerhallen har sett nærmere på hva avtalen vil bety for deg som produserer frukt, grønnsaker, bær eller poteter.

Norges Bondelag og staten ble 16. mai enige om en jordbruksavtale for 2024. Jordbruksavtalen innebærer kompensasjon for sviktende inntekt i 2023, kostnadsdekning, inntekt som andre og inntektsløft for 2024 som til sammen gir økte inntektsmuligheter på 111.000 kr per årsverk.

Gartnerhallen leverte tidligere i vår vårt innspill til partene i jordbruksforhandlingene, på vegne av alle markedsaktørene på primærleddet i grøntsektoren, inkludert industri: Gartnerhallen, Nordgrønt, Produsentforeningen 1909 og Kontraktdyrkernes Landslag.

Les også: Innspill til jordbruksforhandlingene 2023

De viktigste punktene i avtalen for grønt

Under kan du se en oppsummering av viktige punkter i jordbruksavtalen 2024 for de enkelte kulturgruppene potet, frukt, grønnsaker og bær, i tillegg til særegne punkter for økologisk produksjon.

Inntektsmuligheter for grøntprodusenter

Norske grøntprodusenter står for om lag 19 prosent av verdiskapingen i jordbruket, men mottar kun rundt 2,6 prosent av budsjettmidlene over jordbruksavtalen. Følgelig henter grøntprodusenter størsteparten av sine inntekter fra markedet, og målprisene er derfor av stor betydning for de kulturene som omfattes av ordningen.

De viktigste tilskuddsordningene til grøntnæringa er pris- og distriktstilskuddet og arealtilskuddet. Disse har en viktig risikodempende effekt, og kan bidra til økt forutsigbarhet for den enkelte bonde ved svingninger i vær, vind og marked. Dette gjelder spesielt for produsenter som ikke har kulturer som omfattes av målprisordningen.

Målpriser

Målprisssystemet omfatter i dag poteter, epler og 10 ulike grønnsaksslag. Den nye jordbruksavtalen innebærer følgende endringer i målpris:

 • Målprisene for frukt, bær og grønnsaker økes innenfor en ramme av 8,8 prosent
 • Målprisen for potet økes med 46 øre per kg

Øvre prisgrense er ordinært fastsatt til 12 prosent over målpris. Dersom noteringsprisen på et produkt overskrider produktets øvre prisgrense i to uker på rad, vil det bli vurdert administrative tollnedsettelser. I gjeldende jordbruksavtale er øvre prisgrense midlertidig hevet til 20 prosent, og Gartnerhallen har argumentert for en videreføring av dette nivået, for å ha fleksibilitet til å ta ut en høyere pris i et ustabilt marked - når det er rom for det. Avtalen innebærer at øvre prisgrense videreføres på 20 prosent.

Pris- og distriktstilskudd

I avtalen er det lagt inn følgende økning i satsene for distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker:

 • Epler, pærer, plommer og kirsebær: 80 øre
 • Moreller: 1,50 kroner
 • Pressfrukt: 70 øre
 • Bær: 1,50 kroner
 • Tomat: 80 øre
 • Agurk: 35 øre
 • Salat: 20 øre
 • Industribær: 2,00 kroner

Utslag av endringene i pris- og distriktstilskuddet som er foreslått i henholdsvis Gartnerhallens innspill, kravet fra Norges Bondelag, statens tilbud og jordbruksavtalen 2024:

Sats 2023, kr. per kgInnspill GHKravTilbudAvtale
Epler, pærer, plommer, kirsebær
Sone 16,157,157,156,856,95
Sone 2-47,618,838,618,318,41
Sone 512,3014,2713,3013,0013,10
Moreller
Sone 17,188,339,188,588,68
Sone 2-48,6210,0010,6210,0210,12
Sone 513,3415,4715,3414,7414,84
Pressfrukt4,655,395,655,355,45
Bær
Sone 1-35,366,227,366,766,86
Sone 4-59,6411,1811,6411,0411,14
Sone 6-710,7012,4112,7012,1012,20
Tillegg for industribær2,002,325,004,004,00
Tomat
Sone 1-34,375,075,375,075,17
Sone 4-75,816,746,816,516,61
Slangeagurk
Sone 1-33,474,033,973,773,82
Sone 4-74,304,994,804,604,65
Salat
Sone 1-31,191,381,441,341,39
Sone 4-71,711,981,961,861,91

Kvantumsavgrensningen for tomat, slangeagurk og salat opprettholdes uendret. På dette punktet foreslo Gartnerhallen en justering for å imøtese omfang på dagens produksjon og bidra til kostnadskompensasjon på en større andel av det produserte volumet veksthusgrønnsaker.

For distriktstilskuddet på potetproduksjon i Nord-Norge innebærer avtalen en økning på 85 øre per kilo. Ordningen utvides til å også omfatte andre grøntprodukter produsert i Nord-Norge.

Gartnerhallen foreslo en justering av ordningen for å bidra til økt konkurransekraft for økologisk produksjon. Dette forslaget er ikke fulgt opp i avtalen.

Grøntproduksjon til bearbeiding i industri

Gartnerhallen foreslo i sitt innspill å utvide ordningen for pris- og distriktstilskudd til å også omfatte poteter og grønnsaker til bearbeiding i industri. En betydelig andel av det norske potet- og grønnsaksvolumet leveres til industri, og dette volumet omfattes ikke av målprisordningen. Prispresset på poteter og grønnsaker til industri er kraftig, og styrket lønnsomhet er viktig for å opprettholde produksjonen – blant annet av hensyn til norsk selvforsyning og matberedskap.

Dette var ivaretatt i Bondelagets krav, som foreslo innføring av et eget pristilskudd til produksjon av poteter til industri, på 50 øre per kilo, men ble ikke tatt inn i den endelige avtalen. Fram mot neste års forhandlinger skal det imidlertid utredes innføring av pristilskudd til industripotet.

Areal- og kulturlandskapstilskuddet

Avtalen innebærer at arealtilskuddet til grønt økes. I tillegg skal det innføres strukturdifferensiering på satsene til grønnsaker, frukt og bær alle soner, etter foretakets areal av disse vekstene. I avtalen vises det til at dette skal kunne bidra til å dempe strukturutviklingen i produksjonene. Det innføres ikke strukturdifferensiering i arealtilskuddet til potet.

 • Grønnsaker: +300 kr/daa på areal opp til 300 daa. Uendret sats på areal over 300 daa.
 • Frukt: + 230 kr/daa på areal opp til 75 daa. Uendret sats på areal over 75 daa.
 • Bær: + 230 kr/daa på areal opp til 150 daa. Uendret sats på areal over 150 daa.
 • Poteter: + 75 kr/daa

Utslag av endringene i arealtilskuddet som er foreslått i henholdsvis Gartnerhallens innspill, kravet fra Norges Bondelag, statens tilbud og i jordbruksavtalen:

Bær

Sone 1-4I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 780 daa1 443 000+ 28 000+ 67 500+ 156 000+ 34 500
Bruk 2: 450 daa832 500+ 77 500+ 67 500+ 90 000+ 34 500
Bruk 3: 320 daa592 000+ 97 000+ 67 500+ 64 000+ 34 500
Bruk 4: 180 daa333 000+ 106 000+ 63 000+ 36 000+ 34 500
Bruk 5: 50 daa92 500+ 35 000+ 22 500+ 10 000+ 11 500
Sone 5-7I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 160 daa368 000+ 97 000+ 58 500+ 32 000+ 34 500
Bruk 2: 110 daa253 000+ 74 500+ 47 250+ 22 000+ 25 300
Bruk 3: 70 daa161 000+ 49 000+ 31 500+ 14 000+ 16 100
Bruk 4: 35 daa80 500+ 24 500+ 15 750+ 7 000+ 8 050

Frukt

Sone 1-4I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 220 daa385 000+ 27 000+ 33 750+ 44 000+ 17 250
Bruk 2: 130 daa227 500+ 40 500+ 33 750+ 26 000+ 17 250
Bruk 3: 65 daa113 750+ 36 250+ 25 875+ 13 000+ 14 950
Bruk 4: 35 daa61 250+ 22 750+ 15 750+ 7 000+ 8 050
Bruk 5: 7 daa12 250+ 4 550+ 3 150+ 1 400+ 1 610
Sone 5-7I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 110 daa275 000+ 46 000+ 33 750+ 22 000+ 17 250
Bruk 2: 75 daa187 500+ 40 000+ 28 125+ 15 000+ 17 250
Bruk 3: 45 daa112 500+ 29 250+ 20 250+ 9 000+ 10 350
Bruk 4: 27 daa67 500+ 17 550+ 12 150+ 5 400+ 6 210
Bruk 5: 7 daa17 500+ 4 550+ 3 150+ 1 400+ 1 610

Grønnsaker

Sone 1-5I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 3000 daa3 450 000- 30 000+ 130 000+ 225 000+ 90 000
Bruk 2: 1500 daa1 725 000+ 120 000+ 130 000+ 112 500+ 90 000
Bruk 3: 515 daa592 250+ 197 250+ 130 000+ 38 625+ 90 000
Bruk 4: 300 daa345 000+ 145 000+ 105 000+ 22 500+ 90 000
Bruk 5: 150 daa172 500+ 82 500+ 60 000+ 11 250+ 45 000
Sone 6-7I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 150 daa275 000+ 46 000+ 37 500+ 11 250+ 45 000
Bruk 2: 100 daa187 500+ 40 000+ 25 000+ 7 500+ 30 000
Bruk 3: 50 daa112 500+ 29 250+ 12 500+ 3 750+ 15 000
Bruk 4: 27 daa67 500+ 17 550+ 6 750+ 2 025+ 8 100

Potet

Sone 1-5I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 1020 daa625 260+ 168 000+ 142 740+ 76 500+ 76 500
Bruk 2: 870 daa533 310+ 183 000+ 137 190+ 65 250+ 65 250
Bruk 3: 520 daa318 760+ 198 000+ 116 240+ 39 000+ 39 000
Bruk 4: 270 daa165 510+ 134 500+ 77 490+ 20 250+ 20 250
Bruk 5: 85 daa52 105+ 46 750+ 24 395+ 6 375+ 6 375
Sone 6-7I dagInnspill GHKravTilbudAvtale
Bruk 1: 450 daa614 250+ 187 500+ 52 500+ 33 750+ 33 750
Bruk 2: 310 daa423 150+ 148 500+ 45 500+ 23 250+ 23 250
Bruk 3: 220 daa300 300+ 113 000+ 33 000+ 16 500+ 16 500
Bruk 4: 75 daa102 375+ 41 250+ 11 250+ 5 625+ 5 625

IBU-midler til grøntsektoren

Gartnerhallen har tatt til orde for en øremerket pott av IBU-midlene til grøntsektoren på 300 millioner kroner, og en endring av regelverket for å åpne for utprøving og innfasing av mobile enheter, robotisering og ny teknologi.

Forslaget om regelverksjustering ble ivaretatt i Bondelagets krav.

I statens tilbud vises det til at over Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket, som ligger under Bionova, gis det i dag tilskudd til utprøving av teknologi og løsninger på gårdsnivå som enda ikke er hyllevare. Staten hevder videre at innføring av et slikt tilskudd derfor reiser både spørsmål om en tydelig faglig begrunnelse for om offentlig støtte til mobile enheter i landbruket skal prioriteres, hvilke ordning det er naturlig at en slik ev. støtte skal forvaltes under og hvilke avgrensinger som ev. må gjøres, knyttet til slik støtte.

Det foreslås videre i tilbudet at virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge og Landbruksdirektoratet og eventuelt flere, samarbeider om en vurdering i form av en skriftlig rapport på dette området som ferdigstilles innen 31.12.2023. Dette er fulgt opp i avtalen.

Produsenteide felleslager og -pakkerier

Produsenteide fellesanlegg har en svært viktig funksjon i å opprettholde en spredt og variert grøntproduksjon over hele landet, og i å sikre produsentenes eierskap og innflytelse i verdikjeden. Gartnerhallen foreslo i vårt innspill å styrke tilskuddet til fellesanlegg for frukt minst tilsvarende KPI, med en ekstraordinær bevilgning som kompensasjon for økte strømkostnader. Videre ble det foreslått å utvide ordningen til å også omfatte fellesanlegg som håndterer andre grøntkulturer, som potet, bær og grønnsaker.

Norges Bondelags forhandlingsutvalg mener det må innføres tilsvarende tilskudd som til fellesanlegg for frukt til fellesanlegg for resten av grøntsektoren, og foreslår i sitt krav at det opprettes en partssammensatt arbeidsgruppe som kommer med forslag om etablering av slik tilskudd til jordbruksforhandlingene 2024, med sikte på etablering fra 2025.

Dette er ikke fulgt opp i statens tilbud, eller i jordbruksavtalen for 2024.

Bilde Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og landbruks- og matminister Sandra Borch presenterer jordbruksavtalen 16.mai. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Avrensordningen

I Gartnerhallens innspill ble det foreslått å gjennomføre en faglig gjennomgang av avrensordningen, med fokus på mulige endringer for å styrke produsentøkonomien.

I kravet bes det om en samlet gjennomgang av markedene for konsumpoteter og industripoteter og avrensordningen, som grunnlag for tiltak som styrker potetprodusentenes markedsstyrke og lønnsomhet. Utredningen må blant annet omfatte volumer, aktører, varestrømmer, konkurranseforhold, prisdannelse og importvern.

Dette er ikke fulgt opp i statens tilbud, eller i jordbruksavtalen for 2024.

Plantevern

Gartnerhallen foreslo flere tiltak knyttet til tilgang på plantevernmidler for å bekjempe viktige skadegjørere, og bidra til redusert bruk av plantevernmidler gjennom ny teknologi, biologisk bekjempelse og integrert plantevern.

Dette er ikke fulgt opp i jordbruksavtalen.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Produksjonssviktordningen skal være en katastrofeordning som skal bidra til å redusere økonomisk tap og bidra til videre produksjon.

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag foreslo at taket i ordningen for vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter økes til kr 1 800 000 kroner per vekstgruppe. Dette er fulgt opp i tilbudet fra staten, og forutsettes dermed som en del av jordruksavtalen, selv om det ikke er konkret omtalt i sluttprotokollen. Det foreslås ikke en utvidelse av antall vekstgrupper innen frukt- og grøntproduksjon, slik Gartnerhallen har foreslått for å sikre større presisjon og rettferdighet i ordningen.

Relaterte artikler

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller