Åpenhetsloven

Nils Olve Gillund på åker holder løkplante

Av: Redaksjonen  Foto: Differ Media, Karoline Finnema
Sist oppdatert: 2. mai 2023

Gartnerhallen skal forvalte sin virksomhet på en slik måte at leverandører, partnere og kunder kan ha tillit til bedriften og produsentene. Det forventes at leverandører og partnere følger etiske standarder som samsvarer med Gartnerhallens etiske krav.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Gartnerhallen SA har ifølge denne loven plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse. Lovens hensikt er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Risikobasert og kontinuerlig prosess

Gartnerhallen bygger vår prosess for aktsomhetsvurderinger på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv»:

Bilde

1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

Gartnerhallen gjennomgår aktsomhetsvurderinger som en del av ledelsens årlige gjennomgang. Prosedyrer for dette er inkludert i Gartnerhallens kvalitetssystem. Aktsomhetsvurderingen presenteres for, og forankres i, styret i Gartnerhallen. Videre er det utarbeidet administrative prosedyrer for håndtering av henvendelser med informasjonskrav, i tråd med lovens frister.

2. Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade

Åpenhetsloven definerer anstendige arbeidsforhold ut ifra FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Anstendige arbeidsforhold omfatter også helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, inkludert en lønn å leve av.

Gartnerhallens produsenter har all sin virksomhet i Norge. I tråd med Gartnerhallens etiske retningslinjer skal medlemmer og leverandører til Gartnerhallen følge norske lover og regler i sin forretningsdrift. Produsentens virksomhet skal iht. lover og regler ha systemer for HMS, minstelønn, etc. Arbeiderne på virksomheten skal ha full organisasjonsfrihet.

Gartnerhallen bruker informasjon om våre produsenter, tilegnet gjennom blant annet egen kontakt, interne og eksterne revisjoner, egne varslingsrutiner med mer, som grunnlag for kartlegging og risikovurdering. Det er utarbeidet prosedyrer for oppfølging av avvik.

Gartnerhallen har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom våre aktsomhetsvurderinger.

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

Gartnerhallen skal aktivt forebygge, redusere eller stanse brudd på menneske- og arbeidsrettigheter. Dersom aktsomhetsvurdering avdekker behov for risikoreduserende tiltak, vil det bli vurdert hvilke tiltak som er egnet basert på type risiko og Gartnerhallens mulighet for innflytelse i det enkelte tilfelle.

4. Overvåk gjennomføring og resultater

Dersom aktsomhetsvurdering leder til iverksettelse av risikoreduserende tiltak vil disse bli fulgt opp, eksempelvis gjennom planer og tilsyn/revisjon.

5. Kommunisere

Gartnerhallen skal rapportere og kommunisere ærlig om arbeidet med aktsomhetsvurderinger på gartnerhallen.no og gjennom ordinær årlig virksomhetsrapportering. Ved eventuelle brudd/avvik, vil Gartnerhallen ha en direkte dialog med de som omfattes av det enkelte tilfelle. Gartnerhallens skal besvare spørsmål og henvendelser i tråd med fristene fastsatt i Åpenhetsloven.

6. Rette opp

Dersom det oppstår avvik i egen virksomhet, vil Gartnerhallen selv rette opp i dette. Vi vil ellers bruke vår innflytelse og regelverk til å bidra til at avvik avdekket andre steder i verdikjeden rettes opp i.

Øvrig arbeid

Selv om Gartnerhallen gjennom egne aktsomhetsvurderinger ikke har avdekket noen risikoer som krever tiltak i henhold til Åpenhetsloven, jobber Gartnerhallen kontinuerlig inn mot leverandørene for å sikre gode arbeidsvilkår, i tråd med blant annet Arbeidsmiljøloven:

  • Alle produsenter skal ha godkjent KSL ved levering av varer gjennom Gartnerhallen
  • Alle produsenter med arbeidsgiveransvar må gjennomføre arbeidsgiverkurs
  • Det sendes jevnlig ut informasjon om HMS, lønns- og arbeidsvilkår i Gartnerhallens kommunikasjonskanaler
  • Det utføres risikobaserte revisjoner gjennom sesong hos produsenter

Se Gartnerhallens etiske retningslinjer

Relaterte artikler

Ledig stilling
30. oktober 2023     #Kvalitet
Gartnerhallens Logo
3. juli 2023     #Kvalitet

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller