Slik balanseres grøntmarkedet

Reddiker og blomkål

Av: Redaksjonen  Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no
Sist oppdatert: 29. november 2022

Hvem er de ulike aktørene i det norske grøntmarkedet, og hvordan jobber vi i Gartnerhallen for å sikre balanse i markedet?

Gartnerhallen er en samvirkebedrift eid av over 1000 norske grøntprodusenter over hele landet. Gjennom innkjøp av grøntprodukter fra produsentene som eier Gartnerhallen er vi Norges største leverandør av frukt, bær, grønnsaker og poteter. Gartnerhallen omsatte i 2021 grøntprodukter for over 3,1 milliarder kroner, og har en markedsandel av norskprodusert grøntprodukter på om lag 65 prosent.

Vår største kunde er BAMA, som kjøper tilnærmet 90 prosent av det produserte volumet. BAMAs største kunder i dagligvaremarkedet er NorgesGruppen og REMA. NorgesGruppen og REMA er også de største eierne i BAMA.

COOP har avtaler med sine egne grøntprodusenter i Nordgrønt, som er leverandører i deres del av verdikjeden - uavhengig av Gartnerhallen. Verdikjeden for grøntprodukter i Norge er således todelt med to parallelle varestrømmer.

I tillegg til leveranse til dagligvaremarkedet via BAMA, leverer Gartnerhallen grøntprodukter til store industri- og videreforedlingsaktører som Findus, Sørlandschips, Smaken av Grimstad, NORREK, Synnøve Finden m.fl.

HOFF SA er en viktig kjøper av den delen av det produserte potetvolumet som ikke holder tilstrekkelig kvalitet til konsummarkedet, eller som innsatsfaktor i industrielt bearbeidede potetprodukter. Den såkalte avrensen leveres til HOFF, som benytter denne i potetmel og spritproduksjon. På den måten kommer hele potetavlinga til nytte.

Bilde

Gartnerhallen sikrer markedsadgang og bidrar til markedsbalanse i grøntmarkedet

Markedsbalansering i grøntnæringen består av 4 hovedpilarer:

  1. Langsiktige leverings- og samarbeidsavtaler
  2. Årlig produksjonsplanlegging basert på markedets behov og produsentenes produksjonsønsker
  3. Felles ukentlige prisanbefalinger fra produsentorganisasjonene gjennom GPS
  4. Løpende håndtering av volumer og uttak av priser gjennom integrert samarbeid i verdikjeden

Gartnerhallen har en viktig rolle i å sikre våre produsenter adgang til markedet, i tillegg til å sørge for at det norske markedet for grøntprodukter er i balanse og bidra til akseptable produsentpriser.

Markedsmodellen i grøntnæringa har fungert meget godt i over 20 år, sikret produsentene markedsadgang, bidratt til balanse i et komplisert marked for ferskvare og sikret økt norskandel for frukt og grønt.

Gjennom et integrert og tett samarbeid, der alle aktører i verdikjeden gjør sin del av jobben, har vi lyktes med å sikre vekst i markedet, et marked i balanse og akseptable priser for produsentene.

Langsiktige leverings- og samarbeidsavtaler sikrer forutsigbar markedsadgang

Langsiktige leverings- og samarbeidsavtaler mellom Gartnerhallen og våre kunder sikrer forutsigbar markedsadgang for Gartnerhallens produsenter, og legger til rette for samarbeid om innovasjon, vekst og økt norskandel.

Gartnerhallen og BAMA har en langsiktig leveringsavtale som løper for 10 år av gangen, inngått første gang i 1997. Gartnerhallen og NorgesGruppen har en egen langsiktig samarbeidsavtale.

Gartnerhallen har også langsiktige leveringsavtaler med de enkelte industrikundene, som sikrer markedsadgang og som regulerer samarbeidet om leveranser av grøntprodukter til industrimarkedet. Hvert år forhandles og inngås det avtaler om priser og leveringsbetingelser mellom Gartnerhallen og industrikundene.

Offensivt arbeid med innovasjon er et viktig tiltak for å tilpasse virksomheten til markedets behov, og sikre at de norske grøntprodusentene har sorter, produksjonsmetoder og teknologi som sikrer konkurransekraft, lønnsomhet og positiv langsiktig markedsutvikling.

Gartnerhallen arbeider aktivt med innovasjon sammen med våre produsenter, og vi har et tett innovasjonssamarbeid med kundene våre. Et eksempel på dette er Grofondet, som gjennom finansiering av innovasjonsprosjekter bidrar til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet eies av Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen i fellesskap.

Årlig planlegging av produksjon i tråd med markedets behov

Et balansert marked, med godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, er viktig for en bærekraftig produsentøkonomi. Arbeidet med å balansere markedet i grøntsektoren er basert på tett dialog mellom Gartnerhallen og kundene våre. Gartnerhallens 25 sentrale kulturansvarlige produsenter (SKP) utgjør en viktig stamme i vårt markedsarbeid.

Hvert år innhenter Gartnerhallen produksjonsønsker fra hver enkelt av våre produsenter. Vi sammenholder dette med innsikt i markedets behov gjennom å innhente tall fra våre kunder for neste års forventede forbruk. Dette danner grunnlaget for Gartnerhallens tildeling av ukentlige produksjonsplaner til hver enkelt av våre produsenter. I prosessen har vi tett dialog med våre regionstyrer og sentrale kulturansvarlige produsenter (SKP).

De årlige produksjonsplanene er således bygget på tett interaksjon i hele verdikjeden, der markedsaktørene i de ulike leddene samarbeider for å oppnå markedsbalanse. Uten store aktører i hele verdikjeden som har god innsikt i totalmarkedet og forbruksmønstrene, vil ikke markedsbalanse kunne oppnås. Gartnerhallen har ikke mottaksplikt for produserte volumer fra produsentene. Men når produksjonsplanene er avtalt mellom Gartnerhallen og den enkelte produsent, strekker alle leddene i verdikjeden seg langt for å samarbeid om i sikre avsetning av det produserte volumet. Vårt felles mål er at alt produsert volum skal omsettes i markedet.

Bilde

Ukentlige prisanbefalinger fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd

De årlige produksjonsplanene er grunnlaget for å skape balanse mellom produsert volum og markedets behov. Det er likevel en umulig oppgave å treffe helt presist hvor stor produksjonen skal være for å treffe markedsbehovet gjennom hver uke i hele sesongen. Importvolum og -priser spiller også en betydelig rolle. Importvernet for grøntprodukter er svakt, og importkonkurransen har en stadig større påvirkning på markedet.

Grøntprodusentenes samarbeidsråd (GPS), som er en felles organisasjon for Gartnerhallen, Nordgrønt og Produsentforeningen av 1909, har en svært viktig rolle i å anbefale ukentlige priser som sikrer at markedet balanserer. Prisene som anbefales fra GPS hensyntar importpriser, produsert volum, etterspørselsvigninger i markedet med mer.

GPS har 25 styringsgrupper for hver av de største produksjonskulturene, der Gartnerhallens apparat av sentrale kultursansvarlige produsenter utgjør en viktig del. Styringsgruppene tar daglig pulsen på markedet, og har en betydelig innsikt i totalmarkedet for hver sin kultur.

Produsentorganisasjonene som utgjør GPS har, gjennom unntak i Konkurranseloven, adgang til å samarbeide om anbefaling av priser. Et slikt samarbeid er en helt avgjørende bærebjelke i arbeidet med å balansere grøntmarkedet. GPS er finansiert av produsentorganisasjonene, der finansieringsandelen er basert på omsetningsandelen for hver organisasjon. I tillegg mottar GPS noe finansiering over Jordbruksavtalen.

12 grøntprodukter har målpriser framforhandlet i Jordbruksavtalen. Både de ukentlige anbefalte prisene fra GPS og målprisene følges i utstrakt grad av BAMA og COOP.

Løpende håndtering av markedet i en tett integrert verdikjede gjennom sesongen

Det er en krevende øvelse å oppnå balanse i et marked med varierende importpriser og -volumer, der produksjonen bygger på biologisk produksjon, og både avlingsnivå og forbruksmønstre preges av vær og vind. Produksjonen består av en rekke ulike kulturer med ulike egenskaper. Eksempelvis har enkelte produkter, som bær og salater, kort holdbarhet, mens andre produkter, som potet og gulrot, har god lagringsevne.

Aktørene i markedet fra Gartnerhallen til BAMA, og videre til dagligvarekjedene ut til den enkelte butikk, jobber derfor i et finmasket og tett integrert samarbeid for å håndtere markedet hver dag året rundt. Slik sikres avsetning av produserte volumer, og uttak av GPS sine anbefalte priser. I et så vidt komplekst marked, der utbudet av til dels korttidsholdbare produkter skal være tilgjengelige i butikker over hele landet hver dag, er det helt avgjørende at store aktører med god innsikt i totalmarkedet samarbeider om håndtering av varene, og har løpende dialog. Kampanjer benyttes aktivt for å skape samsvar mellom etterspørsel og tilbud, og dirigering av varer til rett region når det oppstår ubalanser er viktige tiltak.

En situasjon med mange, mindre aktører uten slik totaloversikt, ville rive beina unna grunnlaget for balansering av markedet og uttak av akseptable priser, og dermed være ødeleggende for produsentøkonomien. Sagt med andre ord: et marked med mange små aktører uten totaloversikt, i en situasjon med alles kamp mot alle, ville ødelegge grunnlaget for en velfungerende norsk grøntproduksjon.

Produksjonsplanlegging for vekst

Gartnerhallen har i samarbeid med kundene våre, satt et ambisiøst mål for vekst i omsetning, på 150 prosent fra 2016 til 2030. Det er avgjørende at veksten er tilpasset markedets behov. Overproduksjon i en markedsbasert næring som grøntsektoren vil være helt ødeleggende for produsentenes økonomi, og gjennom produksjonsplanlegging har vi et godt verktøy for å vokse smart, og i takt med markedet.

For å realisere de store vekstmuligheter i grøntsektoren er det helt grunnleggende at Gartnerhallen bidrar til markedsbalanse og forutsigbarhet for våre medlemmer. Dette krever høyt fokus på produksjonsplanlegging og prognosering av produksjonen.

Relaterte temaartikler

Landskap Frosta
28. oktober 2022     #Produksjon og marked
Gartnerhallens Logo
28. oktober 2022     #Produksjon og marked

Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet lagrer data som informasjonskapsler for å muliggjøre essensiell funksjonalitet på nettstedet, analyse samt personlig tilpasning og markedsføring.

Du kan når som helst endre innstillingene dine eller godta standardinnstillingene.

Les mer i Gartnerhallens personvernserklæring

Nødvendig
Analyse
Personlig tilpasning
Markedsføring
eller